Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczuul. Trzebnicka 4B - Ważne informacje

Informacje

Powiat Milicki solidarny z Ukrainą

Wspieramy rodziny

Reaguj, bo przemoc nie skończy się sama

Ważne informacje

Rodzina Opieka Zastępcza

Dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej Powiat zapewnia opiekę i wychowanie w m.in. rodzinnej pieczy zastępczej.

Zasady zapewniania opieki i wychowania w rodzinnej pieczy zastępczej określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2011 r., nr 149, poz. 887 ze zmianami).

Rodzinna piecza zastępcza jest formą opieki zastępczej zapewniającą dziecku wychowanie w rodzinie, stabilne środowisko wychowawcze, utrzymuje kontakty z rodziną naturalną, traktuje dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobistej, kształci, rozwija uzdolnienia dziecka, zainteresowania, akceptuje wyznanie religijne.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

1. rodzina zastępcza:

o spokrewniona – małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka,

o niezawodowa – małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, niebędący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka,

o zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna,

2. rodzinny dom dziecka.

Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:

1. traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,

2. zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych,

3. zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,

4. zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań,

5. zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne,

6. zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka,

7. umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

Rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka współpracują z ośrodkiem adopcyjnym, koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej.

Umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej następuje na mocy postanowienia sądu rodzinnego. Rodziny zastępcze zapewniają dziecku warunki rozwoju i wychowania odpowiednio do jego stanu zdrowia, poziomu rozwoju.

Rodziny zastępcze od wielu lat pełnią istotną rolę w systemie opieki nad dzieckiem. Dotychczas były to w większości rodziny spokrewnione z dzieckiem, które podejmowały funkcje opiekuńcze z różnych najczęściej losowych przyczyn. W chwili obecnej do włączenia się w pomoc dziecku chcemy w większym stopniu zaangażować rodziny, które świadomie po przebyciu odpowiednich szkoleń będą pełnić funkcje rodziny zastępczej dla dzieci wymagających opieki. Założeniem nowego systemu jest przygotowanie rodziców zastępczych i ich rodzin do pełnienia tej ważnej roli. Chcemy, aby to rodzice zastępczy, którzy dokonali wyboru i chcą w ten sposób pomagać dzieciom oczekiwali na dziecko, które takiej pomocy wymaga. Nie przypadek, a świadomy wybór roli opiekuna i wychowawcy ma decydować o woli zostania rodzicem zastępczym. Rodziny spokrewnione z dzieckiem są tak samo ważne jak dotychczas.

Przy kierowaniu dziecka do rodziny zastępczej oprócz pokrewieństwa są brane pod uwagę możliwości rozwoju dziecka, jakie zapewnia rodzina zastępcza.

 

Kto może zostać Rodziną Zastępczą

 

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

1. dają rękojmie należytego sprawowania pieczy zastępczej;

2. nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;

3. wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;

4. nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;

5. są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

6. przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

7. zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

o rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego;

o właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

o wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo skarbowe.
W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia. Na szkolenie kieruje oraz organizuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej.

Organizator rodzinnej pieczy zastępczej rozpatrując oferty kandydatów bierze pod uwagę w szczególności:

1. predyspozycje psychofizyczne kandydatów do pełnienia funkcji, w zależności od typu rodziny zastępczej;

2. umiejętności niezbędne w opiece nad dziećmi o szczególnych potrzebach;

3. doświadczenie w pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach;

4. informacje pozwalające na ocenę funkcjonowania kandydatów w środowisku lokalnym;

5. warunki mieszkaniowe kandydatów pozwalające na przyjęcie dziecka o szczególnych potrzebach.

Formy rodzinnej pieczy zastępczej w codziennym funkcjonowaniu i w radzeniu sobie z trudnościami wspierane są przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Formy Pomocy

 

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone dziecko przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż:

  • 660,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
  • 1.000,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej niezawodowej, zawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Wysokość świadczenia pomniejsza się o kwotę nie wyższą niż 50% dochodu dziecka, nie więcej jednak niż 80% powyższych kwot.

Zmiany wysokości dochodu dziecka w okresie pobierania świadczenia wpływają na wysokość tego świadczenia, jeżeli łącznie przekroczyły 10% dochodu dziecka, uwzględnionego przy ustalaniu jego wysokości. W sytuacji, gdy zmiany dochodu dziecka przekroczą 10% dochodu dziecka uwzględnianego przy ustalaniu wysokości świadczenia rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka informuje o zmianie wysokości dochodu organ, który przyznał świadczenie.

Dochodem dziecka w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej są:

1. alimenty,

2. renta rodzinna,

3. uposażenie rodzinne.

W sytuacji, gdy dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, bądź też dziecko zostało umieszczone na podstawie ustawy z dnia 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje dodatek w kwocie nie niższej niż 200,00 zł.

Dodatkowo rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać:

1. dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka w wieku od 6. do 18. roku życia – raz w roku,

2. świadczenie na pokrycie:

o niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka – jednorazowo,

o wydatków związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki – jednorazowo lub okresowo.

RODZINNY DOM DZIECKA

Praca prowadzącego rodzinny dom dziecka jest wykonywana na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami ustawy z dni 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Umowę z prowadzącym rodzinny dom dziecka zawiera starosta na okres co najmniej 5 lat.

Okres prowadzenia rodzinnego domu dziecka wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych.

W rodzinnym domu dziecka, w tym samym czasie, może przebywać łącznie nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej – dopuszczalne jest umieszczenie w tym samym czasię większej liczby dzieci jedynie wtedy, gdy dotyczy to rodzeństwa, prowadzący rodzinny dom dziecka wyraził na to zgodę oraz koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wydał pozytywną opinię.

Prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje również środki finansowe na:

1. utrzymanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka;

2. pokrycie kosztów związanych z remontem lub ze zmiana lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;

3. pokrycie innych nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka.

W rodzinnym domu dziecka, w którym przebywa więcej niż 4 dzieci, na wniosek prowadzącego ten dom, zatrudnia się osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich.

ZAWODOWE RODZINY ZASTĘPCZE

W rodzinie zastępczej zawodowej umieszcza się w tym samym czasie nie więcej niż 3 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej – dopuszczalne jest umieszczenie w tym samym czasię większej liczby dzieci jedynie wtedy, gdy dotyczy to rodzeństwa, rodzina zastępcza wyraziła na to zgodę oraz koordynator rodzinnej pieczy zastępczej wydał pozytywną opinię.

Rodzina zastępcza zawodowa wykonuje pracę na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami ustawy z dni 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. Umowę z rodziną zastępczą zawodową zawiera starosta na okres co najmniej 4 lat. Okres pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych.

W rodzinie zastępczej zawodowej, w której przebywa więcej niż 3 dzieci, na wniosek prowadzącego ten dom, zatrudnia się osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich.

Rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego przyjmuje dziecko: na podstawie postanowienia sądu; w przypadku, gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policję lub Straż Graniczną oraz na wniosek rodziców dziecka lub innej osoby w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie. W tego typu rodzinie umieszcza się dziecko do czasu unormowania jego sytuacji, nie dłużej jednak niż na okres 4 miesięcy – okres pobytu można przedłużyć do 8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego o: powrót dziecka do rodziny; przysposobienie; umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej.

W rodzinie zastępczej zawodowej specjalistycznej umieszcza się w szczególności: dzieci legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; dzieci na podstawie ustawy z dnia 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich; małoletnie matki z dziećmi.

 

ORGANIZATOR PIECZY ZASTEPCZEJ

 

Do zadań organizatora pieczy zastępczej należy w szczególności:

1. prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

2. kwalifikowanie osób kandydujących oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków oraz ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;

3. organizowanie szkoleń dla kandydatów;

4. organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;

5. zapewnianie rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;

6. zapewnienie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;

7. organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy;

8. współpraca ze środowiskiem lokalnym;

9. prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;

10. zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym funkcję rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;

11. dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;

12. prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodzinnej pieczy zastępczej, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą;

13. przeprowadzanie badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej, dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

14. zapewnienie osobom pełniącym funkcję rodzinnej pieczy zastępczej poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;

15. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

16. organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina lub prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku.

Zadania koordynatora pieczy zastępczej

Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka obejmuje się opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, którego wyznacza organizator rodzinnej pieczy zastępczej.

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

1. udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;

2. przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;

3. pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;

4. zapewnianie rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;

5. zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej

 

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu funkcjonuje Zespół ds. Pieczy Zastępczej

Sprawy związane z pieczą zastępczą realizują pracownicy Zespołu od poniedziałku do piątku od godz. 8 do 15 w pokoju nr 4 oraz w sekretariacie jednostki

Koordynator Pieczy Zastępczej pełni dyżur w PCPR w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca od godz. 15

Autor: PCPR Milicz

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-04-01 11:15:10przez: PCPR Milicz
Opublikowano:2021-04-01 11:15:10przez: Dariusz Besz
Podmiot udostępniający: PCPR w Miliczu
Odwiedziny:3391

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.