Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu
ul. Trzebnicka 4B - Lepszy Start - projekt z EFS

Informacje

Powiat Milicki solidarny z Ukrainą

Wspieramy rodziny

Reaguj, bo przemoc nie skończy się sama

Lepszy Start - projekt z EFS

„LEPSZY START” – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z PROGRAMU OPERACYJNYEGO KAPITAŁ LUDZKI.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu od 2008 r. realizuje własny projekt pn. „Lepszy start” w ramach Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej.

Beneficjantami programu są powiatowe centra pomocy rodzinie - działające na rzecz aktywizacji osób:

 • bezrobotnych i/lub
 • nieaktywnych zawodowo /lub
 • zatrudnionych,
 • zagrożonych wykluczeniem społecznym, które jednocześnie są osobami w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lata), korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
 • osób traktowanych, jako otoczenie osób wykluczonych społecznie - przez co rozumie się osoby mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej oraz osoby zamieszkujące w środowisku osób wykluczonych społecznie.

Umowa ramowa zawarta z roku 2008 z Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędem Pracy a Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu na realizację projektu:„Lepszy start” jest corocznie aneksowana.


REALIZACJA:

ROK 2008

Pozyskano, środki w wysokości 146 812,00 zł, - wkład własny - 21 600,00 zł

Projekt został skierowany do grupy beneficjentów ostatecznych składających się z 12 osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz rodziny zastępcze. Projekt stanowił odpowiedzią na problem izolacji społecznej oraz zawodowej tej grupy.
Byli to mieszkańcy powiatu milickiego, osoby bezrobotne lub niepracujące w wieku od 18 do 25 roku życia.

Przy realizacji projektu zastosowano trzy instrumenty aktywnej integracji:

 • aktywizacja edukacyjna realizowana poprzez przeprowadzenie szkoleń mających na celu podniesienie kluczowych kompetencji uczestników o charakterze zawodowym pozwalających na aktywizację zawodową – uczestnicy projektu wzięli udział w 104 godzinnym zorganizowanym szkoleniu pn.: „Obsługa firmy z zastosowaniem komputera i kas fiskalnych z elementami przedsiębiorczości”
 • aktywizacja zawodowa realizowana w ramach cyklu spotkań z doradcą zawodowym. Spotkania te pozwoliły uczestnikom na zdobycie umiejętności komunikacyjnych i autoprezentacji ułatwiających podjęcie zatrudnienia lub aktywne poszukiwanie pracy.
 • aktywizację zdrowotną natomiast zrealizowano kierując uczestników na szkolenia grupowe i cykl spotkań indywidualnych z psychologiem z zakresu kształtowania umiejętności społecznych oraz rozwoju osobistego i zawodowego grupy docelowej.

ROK 2009

Pozyskano, środki w wysokości 151 453,94 zł, - wkład własny - 17 768,34 zł

Grupę docelową projektu tworzyło 20 osób niepełnosprawnych w wieku aktywności zawodowej, o których mowa w Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w szczególności osoby, które są niezdolne do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu.

Uczestnikami projektu byli mieszkańcy powiatu milickiego, bezrobotni lub nieaktywni zawodowo, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożone wykluczeniem społecznym.

Głównym zamierzeniem projektu realizowanego w roku 2009 była aktywizacja społeczno - zawodowa osób niepełnosprawnych przy zastosowaniu nastepujących instrumentów aktywnej integracji:

 • instrumentu aktywizacji zdrowotnej poprzez sfinansowanie części kosztów turnusów rehabilitacyjnych,
 • instrumentu aktywizacji zawodowej tj. zorganizowanie i sfinansowanie usług wspierających doradcy zawodowego. Był to cykl spotkań mający na celu nabycie umiejętności komunikacyjnych i autoprezentacji, nabycie umiejętności praktycznych w postaci wypełniania formularzy związanych z podjęciem pracy, sporządzanie CV, oraz wzrost wiedzy na temat lokalnego rynku pracy, poprawę wizerunku autoprezentacji.
 • aktywizacji zdrowotnej poprzez skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej dla wszystkich uczestników projektu mających na celu przywrócenie osób wykluczonych na rynek pracy oraz ich integrację ze społeczeństwem.
 • instrumentu aktywizacji społecznej wobec wszystkich uczestników projektu poprzez zorganizowanie poradnictwa i wsparcia grupowego zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno zawodowych( m.in. poprzez zapoznanie się z zasadami savoir-vivre oraz mowy ciała- które mogły być przydatne np. na etapie poszukiwania pracy, a także poprzez określenie bilansu predyspozycji oraz preferencji zawodowych uczestników projektu) , które docelowo mają umożliwić uczestnikom powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową.

ROK 2010

Pozyskano, środki w wysokości 161 100,00 zł, - wkład własny - 18 900,00 zł

W roku 2010 grupę docelową projektu stanowiły osoby:

 • znajdujące się w rodzinach zastępczych,
 • opuszczające rodziny zastępcze,
 • niepełnosprawne.

 

Celem głównym projektu była aktywizacja zawodowa oraz integracja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach środków finansowych pozyskanych na realizację projektu w roku 2010 zastosowano wobec uczestników projektu następujące instrumenty aktywnej integracji:

 • pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej tj. m.in. materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania, zakup niezbędnych urządzeń domowych i pomocy naukowych dla osób opuszczających rodziny zastępcze,
 • usługi wspierające doradcy zawodowego,
 • poradnictwo w zakresie podniesienia kompetencji życiowych,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • poradnictwo w zakresie ulg i uprawnień osób niepełnosprawnych,
 • kursy podnoszące kwalifikacje,
 • turnusy rehabilitacyjne,
 • zajęcia rehabilitacyjne

ROK 2011

Całkowity budżet projektu w 2011 r. wyniósł 166 721,07 zł

Wydatkowano środki europejskie oraz budżet państwa na kwotę 149 215,36 zł wymagany wkład własny wyniósł 17 505,71 zł

 

W roku 2011 grupę docelową projektu stanowiły osoby:

 • usamodzielniane opuszczające rodziny zastępcze,placówki opiekuńczo -wychowawcze
 • niepełnosprawne.

 

W ramach aktywnej integracji w roku 2011 zastosowano wobec uczestników projektu następujące instrumenty

 • szkolenia / kursy podnoszące kwalifikacje (według potrzeb - w szczególności prawo jazdy kat. B)
 • sfinansowanie kosztów nauki dla osób usamodzielnianych opuszczających rodziny zastepcze
 • pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych (według zgłoszonych potrzeb. W skład tej pomocy wchodzą: materiały niezbędne do przeprowadzenia remontu i wyposażenia mieszkania, niezbędne urządzenia domowe, pomoce naukowe, sprzęt który może służyć do podjęcia zatrudnienia)
 • wsparcie doradcy zawodowego
 • wsparcie psychologa
 • sfinansowanie zajęć rehabilitacyjnych w nadmorskim ośrodku rehabilitacyjnym w Sarbinowie.

 


ROK 2012

Zaplanowana ogólna wartość projektu w roku 2012 wynosi: 225 000,00 zł

w tym kwota pozyskanego w roku 2012 dofinansowania ze środków m.in EFS: 201 375,00 zł

Planowany wkład własny PCPR – 23 625,00 zł

 

Projekt w ramach POKL adresowany jest do KOBIET zamieszkałych na terenie powiatu milickiego:

- usamodzielniających się wychowanek rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych,

- niepełnosprawnych kobiet, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej jak również do osób korzystających ze świadczeń, czyli usług i instrumentów PCPR finansowanych na podstawie przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Uczestnicy projektu będą objęci następującymi działaniami w ramach indywidualnej ścieżki reintegracji:

* sfinansowaniem usług wspierających doradcy zawodowego,

* wsparciem psychologa,

* sfinansowaniem zajęć rehabilitacyjnych/turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych według indywidualnych potrzeb,

* szkoleniami/kursami podnoszącymi kwalifikacje- kurs wizażu i autoprezentacji,

* pokryciem kosztów nauki w szkole wyższej

* przyznaniem jednorazowej pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROK 2013

"Lepszy start" 2013 - podsumowanie aktywnej integracji

Ogłoszenie
Kliknij na powyższe ogłoszenie, aby zobaczyć je w całości.

 

Ponadto w ramach realizacji projektu „Lepszy start” w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu przyjmuje doradca ds. osób niepełnosprawnych, do którego obowiązków należy m.in. działania informacyjno – doradcze skierowane do osób niepełnosprawnych oraz upowszechnianie aktywnej integracji wśród uczestników projektu pt. „Lepszy start” oraz wśród pozostałych klientów PCPR.

 

Stanowisko doradcy ds. osób niepełnosprawnych jest całkowicie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Doradca Pani Katarzyna Adamiak– przyjmuje w godzinach pracy PCPR – tj. od pn. do pt. w godz. 7.30 do 15.30 oraz w środę od 8.00 do 16.00.

 


 

Koordynator projektu przyjmuje w sekretariacie PCPR tel. 071 38 41 384 w godz. 7.30 - 15.30 od poniedziałku do piątku, w środy od 8.00 do 16.00 - Pani Katarzyna Szulc - Koordynator projektu EFS.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Uwaga! Historia oraz aktualna realizacja projektu dostępna jest również w zakładce „Aktualności”.

 

Autor: PCPR Milicz

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-03-16 22:14:26przez: PCPR Milicz
Opublikowano:2021-03-16 22:14:26przez: Dariusz Besz
Podmiot udostępniający: PCPR w Miliczu
Odwiedziny:3691

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.