Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu
ul. Trzebnicka 4B - Domy Pomocy Społecznej

Informacje

Powiat Milicki solidarny z Ukrainą

Wspieramy rodziny

Reaguj, bo przemoc nie skończy się sama

Domy Pomocy Społecznej

Dom Pomocy Społecznej to jednostka świadcząca na poziomie obowiązującego standardu, osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku lub choroby usługi: bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb oraz umożliwiającą korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

W Powiecie milickim całodobową opiekę i pielęgnację wymagającym tego osobom dorosłym, zapewniają dwa Domy Pomocy Społecznej.

 • Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Miliczu, przy ul. Kombatantów 1, który jest domem pobytu stałego, przeznaczonym dla osób w podeszłym wieku. Dom służy wszechstronną opieką, pomocą dla 123 mieszkańców, zarówno kobiet i mężczyzn.

DPS Milicz

Koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Miliczu:

w roku 2022 wynosi 3 989,88 zł, (Dz. Urz. z dnia 19.01.2021 r. poz. 304)

w roku 2021 wynosi 3 459,88 zł, (Dz. Urz. z dnia 25.01.2021 r. poz. 397)

w roku 2020 wynosił 2 969,42 zł, (Dz. Urz. z dnia 20.01.2020 r. poz. 763)

w roku 2019 wynosi 2 734,08 zł (Dz. Urz. z dnia 23.01.2019 r. poz. 533)

 

 • Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Krośnicach, przy ul. Kwiatowej 9. Zapewnia on całodobową opiekę osobom psychicznie przewlekle chorym, którzy z powodów zdrowotnych, socjalnych lub bytowych nie mogą przebywać w środowisku. Liczba miejsc - 150.

DPS Krośnice

Koszt utrzymania mieszkańca w DPS w Krośnicach:

w roku 2022 wynosi 4 092,88 zł, (Dz. Urz. z dnia 19.01.2021 r. poz. 303)

w roku 2021 wynosi 3 634,09 zł, (Dz. Urz. z dnia 25.01.2021 r. poz. 396)

w roku 2020 wynosił 3 401,94 zł, (Dz. Urz. z dnia 21.01.2020 r. poz. 764)

w roku 2019 wynosił 3 217,17 zł (Dz. Urz. z dnia 24.01.2019 r. poz. 556)

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu wydaje decyzje o umieszczeniu na pobyt w domach pomocy społecznej.

Podstawą skierowania do domu pomocy społecznej jest:

 • Pisemny wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożony do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub pobytu w dniu jej kierowania: za zgodą osoby ubiegającej się lub jej przedstawiciela ustawowego. Wniosek może zgłosić inna osoba fizyczna lub prawna, a także Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub Ośrodek Pomocy Społecznej.
 • Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się w dniu jej kierowania, zawierający w szczególności pisemne stwierdzenie braku możliwości zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

Do wniosku dołącza się:

 • decyzję o przyznaniu osobie ubiegającej się zasiłku stałego oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty za pobyt w domu, a także pisemną zgodę na jej potrącanie przez osobę ubiegającą się lub przedstawiciela ustawowego, a także zgodę na potrącanie opłaty przez ośrodek pomocy społecznej z zasiłku stałego, w przypadku skierowania do domu ponad gminnego;
 • decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno - rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • oświadczenia wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka zstępnych przed wstępnymi zobowiązanych do ponoszenia opłaty, dochodu osoby małoletniej, w przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy;
 • zaświadczenie, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz.371, z późn. zm.)

W nagłych wypadkach wynikających ze zdarzeń losowych, skierowanie i umieszczanie w domu może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia potrzebnych dokumentów. Dokumenty te powinny zostać skompletowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w terminie trzech miesięcy od dnia przyjęcia tej osoby do domu. Osoba ubiegająca się jest kierowana do domu na czas nieokreślony, chyba, że wystąpi ona lub jej przedstawiciel ustawowy z wnioskiem o skierowanie do domu na czas określony. Dyrektor domu zawiadamia pisemnie osobę ubiegającą się lub jej przedstawiciela ustawowego o terminie przyjęcia do domu.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

 • mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi,
 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:

 • mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a przypadku osób małoletnich przedstawicie ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;
 • małżonek, zstępni przed wstępnymi - zgodnie z zawartą umową;
  1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 250 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250 % tego kryterium,
  2. w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie:
 • gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej - w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

 

Aktualne kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej wynosi 477 zł. Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 351 zł.

Sprawy w powyższym zakresie realizowane są w sekretariacie PCPR tel. (071) 38 41 384 w godz. 7.30 - 15.30 od poniedziałku do piątku, w środy od 8.00 do 16.00 - starszy referent - doradca ds. osób niepełnosprawnych - Pani Celina Waszkowiak.

Autor: PCPR Milicz

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-04-01 11:31:44przez: PCPR Milicz
Opublikowano:2021-04-01 13:04:53przez: Dariusz Besz
Zmodyfikowano:2022-02-17 13:01przez: Dariusz Besz
Podmiot udostępniający: PCPR w Miliczu
Odwiedziny:2202

Rejestr zmian

 • [2022-02-17 13:01:48]Dariusz BeszAktualizacja informacji
 • [2021-05-18 11:54:39]Dariusz BeszAktualizacja informacji