Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu
ul. Trzebnicka 4B - Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Informacje

Powiat Milicki solidarny z Ukrainą

Wspieramy rodziny

Reaguj, bo przemoc nie skończy się sama

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

PODSTAWA PRAWNA
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych działa na podstawie art. 44b i art. 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób
niepełnosprawnych (Dz. U. 2003 r. Nr 62, poz. 560). Powołana przy PCPR Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych pełni funkcję organu opiniodawczo - doradczego.

ZADANIA RADY
• Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji ich praw,
• Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz tych osób i ocenia ich realizację,
• Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

ORGANIZACJA I TRYB DZIAŁANIA RADY
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych składa się z 5 osób. Powoływane są one spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli władz samorządowych. Rada jest organem opiniodawczo - doradczym, jej kadencja trwa 4 lata.
Rada zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków powiatowej rady dokonuje wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
Posiedzenia zwoływane są przez przewodniczącego Rady. Pracami Rady kieruje przewodniczący, we współdziałaniu z pozostałymi członkami prezydium Rady. Zadania przewodniczącego określa
§ 3 w/w rozporządzenia. Przewodniczący rady, w szczególności:
1. ustala przedmiot i termin posiedzeń rady;
2. przewodniczy posiedzeniom rady oraz posiedzeniom jej prezydium;
3. reprezentuje radę w stosunku do innych organów i instytucji;
4. zaprasza na posiedzenia rady przedstawicieli nauki oraz przedstawicieli organów i instytucji niereprezentowanych w radzie;
5. inicjuje i organizuje prace rady.

Posiedzenia powiatowej rady odbywają się co najmniej raz na kwartał. W czasie spotkań członkowie poruszają tematykę związaną w szczególności z problemami dotyczącymi integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, ich edukacji oraz sytuacji życiowej a także realizacji praw osób niepełnosprawnych. Na posiedzenia mogą być zapraszani, w celu prezentacji stanowiska w omawianych sprawach, przedstawiciele nauki oraz innych organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w Powiatowej Radzie. Każdorazowo po spotkaniu jest spisany protokół. Powiatowa Rada wyraża swoją opinie w sprawach należących do zakresu jej działania, w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole. Głosowania są jawne.

Zebrania członków Społecznej Rady odbywają się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu.

SKŁAD POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WEDŁUG PEŁNIONYCH FUNKCJI

I KADENCJA
Członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych zostali powołani Zarządzeniem nr 11/2003 Starosty Milickiego z dnia 16.09.2003 r.

W skład Rady wchodzą:

PRZEWODNICZĄCA – Alicja Szatkowska - przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz osób niepełnosprawnych
WICEPRZEWODNICZĄCA – Monika Szczepańska - przedstawiciel Powiatu milickiego
SEKRETARZ – Aleksandra Bienkiewicz - przedstawiciel gminy Milicz
CZŁONEK – Barbara Tomczak - przedstawiciel gminy Cieszków
CZŁONEK – Zbigniew Pełczyński - przedstawiciel gminy Krośnice

II KADENCJA
Członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych na lata luty 2012 - luty 2016 zostali powołani Zarządzeniem nr 1/2008 Starosty Milickiego z dnia 03.01.2008 r.

W skład Rady wchodzą:

PRZEWODNICZĄCY – Zbigniew Pełczyński - Przedstawiciel Gminy Krośnice
WICEPRZEWODNICZĄCA – Monika Szczepańska - przedstawiciel Powiatu milickiego
SEKRETARZ – Aleksandra Bienkiewicz - przedstawiciel gminy Milicz
CZŁONEK – Barbara Tomczak - przedstawiciel gminy Cieszków
CZŁONEK – Katarzyna Potocka - przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz osób niepełnosprawnychIII KADENCJA
Członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych zostali powołani Zarządzeniem nr 7/2012 Starosty Milickiego z dnia 24 lutego 2012 r.

W skład Rady wchodzą:

PRZEWODNICZĄCA – Alicja Szatkowska- przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz osób niepełnosprawnych
WICEPRZEWODNICZĄCA – Monika Szczepańska- przedstawiciel Powiatu milickiego
SEKRETARZ – Joanna Figiel obecnie Klimkowska- przedstawiciel gminy Krośnice
CZŁONEK – Alicja Błaszczyńska - przedstawiciel gminy Cieszków
CZŁONEK – Aleksandra Bienkiewicz - przedstawiciel gminy Milicz


IV KADENCJA
Członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych zostali powołani Zarządzeniem nr 6/2016 Starosty Milickiego z dnia 4 kwietnia 2016 r.

Pełna treść Zarządzenia Starosty Milickiego nr 6/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r. -

KONTAKT: Uwagi, wnioski i zapytania do członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu
ul. Trzebnicka 4B/1
56-300 Milicz
Tel. 71 38 41 384 E mail: pcprmilicz@wp.pl

Autor: PCPR Milicz

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-04-01 11:11:47przez: PCPR Milicz
Opublikowano:2021-04-01 11:11:47przez: Dariusz Besz
Podmiot udostępniający: PCPR w Miliczu
Odwiedziny:5033

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.