Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu
ul. Trzebnicka 4B - Dla usamodzielnianych

Informacje

Powiat Milicki solidarny z Ukrainą

Wspieramy rodziny

Reaguj, bo przemoc nie skończy się sama

Dla usamodzielnianych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu uprzejmie informuje, że zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletniości, rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo – wychowawczą, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu:

1.      przyznaje się pomoc na:

a.       kontynuowanie nauki,

b.      usamodzielnienie,

c.       zagospodarowanie;

2.      udziela się pomocy w uzyskaniu:

a.       odpowiednich warunków mieszkaniowych,

b.      zatrudnienia.

Warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie jest złożenie wniosku oraz posiadanie zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielnienia.

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę w szkole, w zakładzie kształcenia nauczycieli, w uczelni, na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia, u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego. Pomoc przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia. Wysokość pomocy na kontynuowanie nauki wynosi nie mniej niż 500 zł miesięcznie.

Wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:

1.      w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną – nie mniej niż 3 300 zł, jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat;

2.      w przypadku osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, placówkę opiekuńczo-wychowawczą:

a.       nie mniej niż 6 600 złjeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,

b.      nie mniej niż 3 300 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,

c.       nie mniej niż 1 650 zł – jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, nie krócej jednak niż przez okres roku.

W przypadku gdy osoba usamodzielniana kontynuuje naukę, pomoc na usamodzielnienie wypłaca się po zakończeniu pobierania pomocy na kontynuowanie nauki. W uzasadnionych przypadkach można wypłacić pomoc pieniężna na usamodzielnienie w trakcie wypłacania pomocy na kontynuowanie nauki.

Pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1 200 zł (netto). Ustalając dochód osoby usamodzielnianej uwzględnia się sumę dochodów tej osoby, jej małżonka oraz dzieci pozostających na jej utrzymaniu, podzieloną przez liczbę tych osób.

Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia, w wysokości nie niższej niż 1 500 zł, a w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wysokości nie niższej niż 3 000 zł.

Pomocy pieniężnej na usamodzielnienie i na kontynuowanie nauki, po złożeniu wniosku, udziela starosta powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w rodzinie zastępczej lub skierowaniem do placówki opiekuńczo – wychowawczej.

Pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w uzyskaniu zatrudnienia oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej udziela starosta właściwy ze względu na miejsce osiedlenia się osoby usamodzielnianej.

Osoby otrzymujące świadczenia, są obowiązane niezwłocznie poinformować PCPR o każdej zmianie ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która ma wpływ na prawo do tych świadczeń.

Autor: PCPR Milicz

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-04-01 11:08:36przez: PCPR Milicz
Opublikowano:2021-04-01 11:08:36przez: Dariusz Besz
Podmiot udostępniający: PCPR w Miliczu
Odwiedziny:1504

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.