Aktualizacja harmonogramu dostępna w załączniku -

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu, w odpowiedzi na nabór wniosków ogłoszony przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w ramach konkursu: RPDS.09.02.01-IP.02-02-232/17 realizowanego w ramach osi priorytetowej IX, Działania 9.2, Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 opracowało projekt pod nazwą  „Bliżej Dzieci”.

Przedmiotem projektu realizowanego w okresie od 01.07.2018r, do 31.12.2020r., będą działania odpowiadające na realne potrzeby rodzin  zastępczych, rodzinnego domu dziecka, dzieci przebywających w pieczy zastępczej  i oczekujących na umieszczenie w pieczy oraz usamodzielnianych wychowanków , zamieszkujących na terenie powiatu milickiego.

Zdiagnozowane problemy tych grup mają zostać złagodzone/rozwiązane poprzez organizowanie  zindywidualizowanych, dostosowanego do potrzeb odbiorców wsparcia.: szkoleń, doradztwa dla rodzin  zastępczych, organizacji treningów kompetencji i umiejętności dla dzieci, pomocy reedukacyjnej, poradnictwa psychologa, zajęć rehabilitacyjnych dla dzieci, grup wsparcia dla rodzin zastępczych, możliwości korzystania z terapii dla rodz. zastępczych i dzieci, zatrudnienia osoby do pomocy nad dziećmi. Dla dzieci powyżej 15r. życia dodatkowo: treningów kompetencji, poradnictwa zawodowego, diagnozy kompetencji, pomocy w wyborze zaw. ścieżki kariery, zajęć z zawodoznawstwa, warsztatów motywacyjnych i aktywizujących do podjęcia pracy i zmiany swojej sytuacji, warsztaty z zakresu przedsiębiorczości, poradnictwa z zakresu przysługujących  uprawnień na etapie usamodzielniania. Dla osób usamodzielnianych oferujemy: poradnictwo w zakresie uzyskania zatrudnienia, pomoc prawną, pomoc psychologiczną.

Działania na rzecz wsparcia rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej zaplanowane do realizacji w ramach projektu pt. "Bliżej dzieci" przyczynią się do zrealizowania celów projektu, co przełoży się na złagodzenie i lub rozwiązanie problemów/trudnych sytuacji odbiorców wsparcia. Ponadto proponowane wsparcie wpłynie na rozszerzenie wachlarza usług wsparcia kierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj.: w tym wypadku rodzin zastępczych oraz wychowanków tych rodzin.

Ponadto w celu uzupełnienia wsparcia, działania zostaną rozszerzone o szkolenia kandydatów na rodziny zastępcze, co powinno przyczynić sie do zminimalizowania problemu niewystarczającej liczby rodzin przeszkolonych, gotowych na przyjęcie dzieci.

Dodatkowo  jako element niezbędny do realizacji proj. zaplanowano zatrudnienie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej (w pełnym wymiarze czasu pracy)

Całkowita wartość projektu wynosi 742 687,60 zł, natomiast kwota dofinansowania to 705 553,22 zł. Wkład własny projektu  stanowić będzie pomoc na kontynuowanie nauki oraz  świadczenia na utrzymanie dzieci w pieczy zastępczej, wypłacane  zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i ma wynieść 37 134,38 zł.