Zarządzenie nr 2/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu z dnia 01.03.2019 r. W sprawie ustalania zasad i wysokości udzielania świadczeń nieobligatoryjnych przyznawanych rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinny dom dziecka wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustalania zasad związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Pełna treść Zarządzenia nr 2/2019 z dnia 1.03.2019 -

Aneks do zarządzenia nr 3/2008 w sprawie:
ustalenia zasad dofinansowania środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu

Pobierz

ANEKS nr 1 do Zrządzenia Nr 6/2008 z dnia  23.01.2008 r. DYREKTORA  POWIATOWEGO  CENTRUM  POMOCY  RODZINIE w sprawie:  ustalenia  zasad  dofinansowania  uczestnictwa  osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków PFRON.


§ 1

Pkt 6 otrzymuje brzmienie:
Dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym kolejno otrzymują:

  1. osoby, które po raz pierwszy złożyły wniosek o dofinansowanie i posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności (które nigdy nie korzystały z dofinansowania),
  2. osoby, które w roku poprzednim nie korzystały z dofinansowania i posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności.
  3. Pozostałe osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat oraz osoby dorosłe posiadające orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności
  4. Pozostałe osoby dorosłe, które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności.
  5.  niepełnosprawne osoby dorosłe, które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do lekkiego stopnia niepełnosprawności lub równoważne i po raz pierwszy złożyły wniosek o dofinansowanie (które nigdy nie korzystały z dofinansowania),
  6. osoby, które w roku poprzednim nie korzystały z dofinansowania i posiadają orzeczenia o zaliczeniu do lekkiego stopnia niepełnosprawności lub równoważne.
  7. Pozostałe osoby niepełnosprawne.

§ 2

Pkt 6` otrzymuje brzmienie
W przypadku niewystarczającej ilości środków finansowych decyduje kolejność wpływu wniosku

§ 3

Pozostałe warunki pozostają bez zmian

Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ze środków PFRON.

Pobierz

Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ze środków PFRON.

Pobierz