Ważny KOMUNIKAT!!!!

Pod koniec marca parlament uchwalił, a prezydent podpisał Ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Nowe przepisy określają więc, że:

 1. jeśli ważność orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wydanego na czas określony, upłynęła w terminie do 90 dni przed wejściem w życie ww. ustawy (od 09.12 .2019r. do 08.03.2020r.), to zachowuje ono ważność – pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia) przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia) – przepis ten wchodzi w życie z mocą od 9 grudnia 2019 r.;
 2. jeśli ważność orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wydanego na czas określony, upływa po wejściu w życie tej ustawy tj. od dnia 08 marca 2020 r., to zachowuje ono ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia; przepis ten wchodzi w życie z mocą od 8 marca 2020 r.);
 3. w związku z zachowaniem ważności orzeczeń na powyższych warunkach, także karty parkingowe zachowują ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia);
 4. także karty parkingowe wydane placówkom zachowują ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii;
 5. jeśli od kończącego się orzeczenia uzależniona była wydana wcześniej decyzja przyznająca świadczenie z pomocy społecznej, to okres wskazany w decyzji także ulega przedłużeniu tak jak orzeczenie (nie wymaga to wywiadu środowiskowego);
 6. jeśli ważność orzeczenia o niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji upływa podczas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo 30 dni po ich odwołaniu, zachowuje ono ważność przez kolejne 3 miesiące od dnia upływu terminu jego ważności (w przypadku złożenia wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres przed upływem terminu ważności tego orzeczenia; przepis ten wchodzi w życie z mocą od 8 marca 2020 r.);
 7. także prawo do świadczeń uzależnionych od stwierdzenia niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji ulega wydłużeniu do końca miesiąca kalendarzowego, w którym upłynie wydłużony termin ważności tego orzeczenia (bez konieczności wydania w tej sprawie decyzji; przepis ten wchodzi w życie z mocą od 8 marca 2020 r.);
 8. podobnie wydłużeniu ulega także termin ważności m.in. legitymacji emeryta - rencisty;
 9. powyższe zasady dotyczące orzeczeń o niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji mają zastosowanie także w stosunku do orzeczeń, których termin ważności upłynął przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeśli wniosek o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres został złożony przed upływem terminu ważności tego orzeczenia i nowe orzeczenie nie zostało wydane przed dniem wejścia w życie ustawy (przepis ten wchodzi w życie z mocą od 8 marca 2020 r.).
 10. przedłużenie następuje z mocy prawa, na podstawie przepisów ustawy

Ponadto

z przyczyn związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SAES-CoV-2 w okresie od 8 marca 2020 r. do upływu 90 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Powiatowe Zespoły ds. orzekania o Niepełnosprawności mogą nadal zawiadamiać stronę na posiedzenie zespołu orzekającego w formie telefonicznej albo za pomocą m.in poczty elektronicznej,

Istnieje dalsza możliwość orzekania bez badania - udziału strony jeśli członkowie zespołu uznają złożoną dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny – orzekanie zaoczne.

Z życzeniami zdrowia

Monika Szczepańska

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu
ds. orzekania o Niepełnosprawności wraz z całym Zespołem

mgr Monika Szczepańska
Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

mgr Paulina Krynicka
sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Elżbieta Wojtera
pomoc administracyjna w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności

mgr Katarzyna Lempach
doradca zawodowy

mgr Anna Moczulska
pracownik socjalny

mgr Monika Szczepańska
starszy specjalista pracy socjalnej

mgr Marcela Tabisz Dyrcz
pedagog

mgr Anna Husiatyńska - Sadowska
pedagog

mgr Anna Milian
pracownik socjalny

mgr Marzena Jasińska
pracownik socjalny

Celina Waszkowiak
pracownik socjalny

mgr Bożena Ośko
psycholog

Lekarze orzecznicy:
trzech pediatrów,
neurolog,
pulmonolog,
psychiatra,
lekarz medycyny pracy,
lekarze rodzinni, w tym dwóch internistów,
lekarz chorób wewnętrznych,
dwóch chirurgów,
otolaryngolog,
okulista.


 1. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, zwany dalej Zespołem, wykonuje zadania Powiatu z zakresu orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności oraz wynikające z innych ustaw.
 2. Zadania Zespołu:

  1. orzekanie o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności
  2. określenie wskazań lub przeciwwskazań w orzeczeniu, w szczególności do:

   1. szkolenia, w tym specjalistycznego,
   2. odpowiedniego zatrudnienia, uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby,
   3. zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,
   4. korzystania z rehabilitacji ze wskazaniem form odpowiednich do potrzeb i możliwości, z wyłączeniem turnusów rehabilitacyjnych,
   5. korzystania z systemu pomocy społecznej,
   6. konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby,
   7. uczestnictwa w terapii zajęciowej,
   8. korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych, świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej,
   9. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
   10. konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
   11. spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek uprawniających do otrzymania karty parkingowej i wymagań zamieszkiwania w oddzielnym pokoju
  3. wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym i kart parkingowych.
 3. W skład Zespołu wchodzą m.in. następujące stanowiska:

  1. Przewodniczący Zespołu,
  2. Sekretarz Zespołu,
  3. Stanowisko obsługi administracyjnej.
 4. Zakresy działania poszczególnych stanowisk pracy:

  1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:

   1. wystawianie w imieniu Starosty legitymacji dla osób niepełnosprawnych,
   2. ustalanie terminów składów orzekających,
   3. podpisywanie zawiadomień o terminie zebrania składu orzekającego oraz innych pism zawiadamiających lub wzywających,
   4. organizowanie prawidłowej pracy Zespołu,
   5. reprezentowanie Zespołu na zewnątrz
  2. Do zadań Sekretarza Zespołu należy:

   1. wykonywanie sprawozdań merytorycznych,
   2. prowadzenie dokumentacji Zespołu,
   3. protokołowanie posiedzeń składu orzekającego Zespołu,
   4. wydawanie legitymacji i kart parkingowych osobom niepełnosprawnym,
   5. uczestnictwo w naradach i szkoleniach.
  3. Do zadań stanowiska obsługi administracyjnej:

   1. wydawanie wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności i o niepełnosprawności
   2. pomoc klientom w wypełnianiu wniosków,
   3. adresowanie i wysyłanie korespondencji.
 5. Obsługę administracyjno-księgową Zespołu prowadzi Powiatowe Centrum.