mgr Monika Szczepańska
Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

mgr Paulina Krynicka
sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Elżbieta Wojtera
pomoc administracyjna w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności

mgr Katarzyna Lempach
doradca zawodowy

mgr Anna Moczulska
pracownik socjalny

mgr Monika Szczepańska
starszy specjalista pracy socjalnej

mgr Marcela Tabisz Dyrcz
pedagog

mgr Anna Husiatyńska - Sadowska
pedagog

mgr Anna Milian
pracownik socjalny

mgr Marzena Jasińska
pracownik socjalny

Celina Waszkowiak
pracownik socjalny

mgr Bożena Ośko
psycholog

Lekarze orzecznicy:
trzech pediatrów,
neurolog,
pulmonolog,
psychiatra,
lekarz medycyny pracy,
lekarze rodzinni, w tym dwóch internistów,
lekarz chorób wewnętrznych,
dwóch chirurgów,
otolaryngolog,
okulista.


 1. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, zwany dalej Zespołem, wykonuje zadania Powiatu z zakresu orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności oraz wynikające z innych ustaw.
 2. Zadania Zespołu:

  1. orzekanie o stopniu niepełnosprawności i niepełnosprawności
  2. określenie wskazań lub przeciwwskazań w orzeczeniu, w szczególności do:

   1. szkolenia, w tym specjalistycznego,
   2. odpowiedniego zatrudnienia, uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej osoby,
   3. zatrudnienia w zakładzie aktywności zawodowej,
   4. korzystania z rehabilitacji ze wskazaniem form odpowiednich do potrzeb i możliwości, z wyłączeniem turnusów rehabilitacyjnych,
   5. korzystania z systemu pomocy społecznej,
   6. konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby,
   7. uczestnictwa w terapii zajęciowej,
   8. korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, przez co rozumie się korzystanie z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych, świadczonych przez sieć instytucji pomocy społecznej,
   9. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
   10. konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
   11. spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek uprawniających do otrzymania karty parkingowej i wymagań zamieszkiwania w oddzielnym pokoju
  3. wydawanie legitymacji osobom niepełnosprawnym i kart parkingowych.
 3. W skład Zespołu wchodzą m.in. następujące stanowiska:

  1. Przewodniczący Zespołu,
  2. Sekretarz Zespołu,
  3. Stanowisko obsługi administracyjnej.
 4. Zakresy działania poszczególnych stanowisk pracy:

  1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:

   1. wystawianie w imieniu Starosty legitymacji dla osób niepełnosprawnych,
   2. ustalanie terminów składów orzekających,
   3. podpisywanie zawiadomień o terminie zebrania składu orzekającego oraz innych pism zawiadamiających lub wzywających,
   4. organizowanie prawidłowej pracy Zespołu,
   5. reprezentowanie Zespołu na zewnątrz
  2. Do zadań Sekretarza Zespołu należy:

   1. wykonywanie sprawozdań merytorycznych,
   2. prowadzenie dokumentacji Zespołu,
   3. protokołowanie posiedzeń składu orzekającego Zespołu,
   4. wydawanie legitymacji i kart parkingowych osobom niepełnosprawnym,
   5. uczestnictwo w naradach i szkoleniach.
  3. Do zadań stanowiska obsługi administracyjnej:

   1. wydawanie wniosków o ustalenie stopnia niepełnosprawności i o niepełnosprawności
   2. pomoc klientom w wypełnianiu wniosków,
   3. adresowanie i wysyłanie korespondencji.
 5. Obsługę administracyjno-księgową Zespołu prowadzi Powiatowe Centrum.