Uczestnicy projektu Lepszy start na zajęciach z psychologiem

Od 16 września do 25 października 2011r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu zorganizowało wsparcie grupowe w formie usług wspierających specjalisty - psychologa.

Wsparcie realizowane jest w ramach działania aktywna integracja.

Aktywizacja zdrowotna możliwa jest dzięki projektowi PCPR pn. „Lepszy Start” współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

W ramach tego zadania odbyło się 12 spotkań grupowych po 4 godziny dziennie (łącznie 48 godzin wsparcia grupowego).

Uczestnicy projektu Lepszy start zakończyli kurs prawa jazdy

W miesiącu wrześniu br. 3 usamodzielniających się wychowanków rodzin zastępczych zakończyło kurs prawa jazdy kat „B” sfinansowany w całości przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu dzięki projektowi PCPR pn. „Lepszy Start” współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Celem kursu jest:

Uzyskanie umiejętności / kwalifikacji zawodowych przez uczestników projektu umożliwiającego aktywizację zawodową i społeczną, a także ułatwienie wejścia na rynek pracy a tym samym możliwość usamodzielnienia się wychowanków rodzin zastępczych.

Uczestnicy mieli zagwarantowane:

  • 30 godzin zajęć teoretycznych
  • 30 godzin zajęć praktycznych
  • opłacenie kosztów wydania orzeczenia lekarskiego
  • opłacenie kosztów pierwszego egzaminu w WORD

Warsztaty artystyczne dla dzieci

W ostatnich dniach sierpnia odbyły się 5 dniowe warsztaty artystyczno - plastyczne dla 9 dzieci w wieku od 3 do 17 lat z niespokrewnionych oraz zawodowych rodzin zastępczych zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu.

Udział w warsztatach był możliwy dzięki środkom z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pozyskanym przez PCPR w ramach konkursu ofert: „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w roku 2011r.” – dotyczy rodzin zawodowych i nie spokrewnionych.

"Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych Ziemi Milickiej - Otwarte serca” z dniem 19.05.2011r. zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz PZOZ pod numerem KRS: 0000386776
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej (w szczególności: wielodzietnej oraz specjalistycznej) dla dzieci z terenu naszego powiatu.
Wszystkich zdecydowanych na przyjęcie dzieci do siebie, a także tych którzy chcą taką ewentualność rozważyć lub po prostu temat rodzicielstwa zastępczego ich zainteresował, zapraszamy do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie mieszczącego się przy ul. Trzebnickiej 4b w Miliczu, tel. 071 38 41 384

Poszukujemy Rodzin Zastępczych