Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w dniu 6 czerwca br. rozstrzygnęło otwarty konkurs ofert na budowanie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w roku 2011.

Wśród dofinansowanych projektów znalazł się wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu. Do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wpłynęły 564 wnioski konkursowe, z czego dotację przyznano dla 264 projektów.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu otrzymało dotację w wysokości 28 000 zł na projekt pn. „Powiększenie bazy rodzin zastępczych zawodowych oraz wsparcie rodzin zastępczych niespokrewnionych (zawodowych i niezawodowych) na terenie powiatu milickiego” Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 38 000 zł, z czego wkład własny ponad 27% całkowitych kosztów zadania.

Usamodzielniający się wychowankowie rodzin zastępczych biorących udział w projekcie otrzymali jednorazową pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej oraz pomoc w postaci opłacenia kosztów nauki w szkole wyższej zgodnie ze ścieżką reintegracji, w całości sfinansowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu dzięki projektowi pn. „Lepszy Start” współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Celem pomocy jest:
Reintegracja społeczna oraz zapewnienie podstaw do uzyskania samodzielności ekonomicznej przez wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo - wychowawczych m.in. poprzez poprawę warunków mieszkaniowych oraz podniesienie kwalifikacji usamodzielnianych uczestników projektu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu w miesiącu grudniu 2011 r., za zgodą Zarządu Powiatu, użyczyło sprzęt gospodarstwa domowego, m.in. w postaci sprzętu AGD, niezbędnych mebli itp., rodzinom zastępczym zawodowym i niespokrewnionym zakupiony przez PCPR dzięki środkom z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach konkursu ofert: „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w roku 2011r.” – dotyczy wyłącznie rodzin zawodowych i nie spokrewnionych.
Projekt Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu nosi nazwę „Powiększenie bazy rodzin zastępczych zawodowych oraz wsparcie rodzin zastępczych nie spokrewnionych (zawodowych i niezawodowych) na terenie powiatu milickiego”.

W miesiącu październiku oraz listopadzie 2011r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu zorganizowało kurs nauki pływania dla dzieci z rodzin zastępczych zawodowych i nie spokrewnionych z terenu powiatu milickiego.

Udział w kursie był możliwy dzięki środkom z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pozyskanym przez PCPR w ramach konkursu ofert: „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w roku 2011r.” – dotyczy rodzin zawodowych i nie spokrewnionych.

Zorganizowanie wyjazdów na basen połączonych z nauką pływania lub doskonaleniem stylu miało na celu integrację dzieci i rodzin zastępczych biorących udział w projekcie oraz promocję zdrowego stylu życia i rozwój kultury fizycznej dzieci z rodzin zastępczych.

Szkolenie rodzin zastępczych

W dniach: 22 październik oraz 5 i 12 listopada 2011r. odbył się cykl spotkań specjalistycznych – psychologicznych dla rodzin zastępczych zawodowych z terenu powiatu milickiego, zorganizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu.

Udział w szkoleniu podnoszącym kwalifikacje rodzin zastępczych był możliwy dzięki środkom z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pozyskanym przez PCPR w ramach konkursu ofert: „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w roku 2011r.” – dotyczy rodzin zawodowych i nie spokrewnionych.