Projekt zmian do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przewiduje m.in.:

  • zmianę przepisów dotyczących zatrudniania asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej,
  • umożliwienie łączenia pracy asystenta rodziny (dotyczy gmin) z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego, jeżeli zadania te wykonywane są w różnych gminach,
  • zniesienie obowiązku zatrudniania przez powiat w każdym rodzinnym domu dziecka osoby do pomocy,
  • umożliwienie, aby w placówce opiekuńczo-wychowawczej, realizującej program naprawczy, do zakończenia tego programu, tj. do 31 grudnia 2012 r., mogło przebywać powyżej 30 dzieci.
  • Zmianę przepisów dotyczących zatrudniania koordynatorów pieczy zastępczej w okresie przejściowym (dotyczy powiatów)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej (w szczególności: wielodzietnej oraz specjalistycznej) dla dzieci z terenu naszego powiatu.
Wszystkich zdecydowanych na przyjęcie dzieci do siebie, a także tych którzy chcą taką ewentualność rozważyć lub po prostu temat rodzicielstwa zastępczego ich zainteresował, zapraszamy do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie mieszczącego się przy ul. Trzebnickiej 4b w Miliczu, tel. 071 38 41 384

Poszukujemy Rodzin Zastępczych

W związku z wejściem w życie zmiany do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz na mocy art. 226 w/w ustawy, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w uprzejmie informuje, rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące placówkę opiekuńczo – wychowawczą typu rodzinnego mogą w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy  złożyć wniosek do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzine w Miliczu ul. Trzebnicka 4b w celu rozpatrzenia sprawy o wynagrodzenie, dodatki oraz świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka lub osoby przebywającej w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej na podstawie przepisów dotychczasowych tj. ustawy o pomocy społecznej.

W przypadku nie złożenia wniosku w terminie, do rozpatrzenia spraw stosować się będzie przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W przypadku pytań zapraszamy do siedziby PCPR w Miliczu ul. Trzebnicka 4b lub prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 71 38 41 384.

W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2012r. ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. nr 149, poz 887 ze zm.) oraz na podstawie art. 241 ust 2 ww. ustawy Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu zostało wyznaczone ORGANIZATOREM PIECZY ZASTĘPCZEJ.

Od 2008 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu kontynuuje realizację projektu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z PROGRAMU OPERACYJNYEGO KAPITAŁ LUDZKI, którego głównym celem jest wzrost zatrudnienia i spójności społecznej. Projekt nosi nazwę „Lepszy start”  i jest realizowany w ramach Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1.2 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie od 2008 r. do 2013 r.

Dotychczas Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu pozyskało środki w łącznej wysokości 614 466,75 zł, z czego wkład własny wynosi 76 464,53 zł.
Od 2008 r. do 2011 r. wartość całego projektu osiągnęła kwotę 690 931,28 zł.

Grupę docelową projektu tworzą:

  • osoby niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej
  • wychowankowie należący do grupy młodzieży przebywającej w rodzinach zastępczych w wieku od 15 do 25 lat oraz osoby z otoczenia ww. młodzieży
  • osoby usamodzielniane opuszczające placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub rodzinę zastępczą.

Uczestnicy projektu to mieszkańcy powiatu milickiego, bezrobotni lub nieaktywni zawodowo, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożone wykluczeniem społecznym.