W dniach od 27 do 30 sierpnia 2011r. odbyły się zajęcia w postaci treningu umiejętności społecznych w ramach działania aktywna integracja zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu.
Wsparcie możliwe było dzięki projektowi „Lepszy Start” współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Celem działania było:
Wsparcie grupowe zmierzające do podwyższenia kompetencji życiowych uczestników projektu, umożliwiających aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Grupę docelową stanowili:
Uczestnicy projektu „Lepszy start” tj:
- osoby usamodzielniane, opuszczające rodziny zastępcze.

 

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu ul. Trzebnicka 4b , w ramach specjalistycznego poradnictwa,  przyjmuje prawnik  dostępny dla petentów pomocy społecznej oraz osób sprawujących  rodzinną pieczę zastępczą - według poniższego harmonogramu dyżurów :

 

31.07.2012r. ( wtorek)
21.08.2012r. ( wtorek)
04.09.2012r. ( wtorek)
20.09.2012r. ( czwartek)
04.10.2012r. ( czwartek)
18.10.2012r. jw
25.10.2012r.
08.11.2012r.
22.11.2012r.
06.12.2012r.
20.12.2012r.


w godzinach od 12.00 do 14.00

 

W dniu 15 maja br. Prezydent B. Komorowski podpisał ustawę z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja  istotnie modyfikuje dotychczasową ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 i Nr 288, poz. 1690)  

Przyjęte zmiany:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu pozyskało kwotę 28 000,00 zł na realizacje własnego projektu pn. „POWIĘKSZENIE BAZY RODZIN ZAWODOWYCH ORAZ WSPARCIE RODZIN ZASTĘPCZYCH NIESPOKREWNIONYCH (ZAWODOWYCH I NIEZAWODOWYCH ) NA TERENIE POWIATU MILICKIEGO” w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej konkursu ofert na finansowe wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną w 2011 roku – skierowanego do rodzin zastępczych niespokrewnionych oraz zawodowych. W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

 

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej.

Podstawowym celem tej ustawy jest utworzenie systemu opieki oraz pomocy rodzinie znajdującej się w trudnej sytuacji, która nie wykonuje funkcji rodzicielskich w prawidłowy sposób oraz zapewnienie rodzinom z problemami wsparcia, a tym samym ograniczenie odbierania im dzieci.

Gmina:

Ustawa wprowadza funkcję asystenta rodziny, który ma pomóc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspierać w prowadzeniu domu i ich codziennych czynnościach. Ponadto wprowadza funkcję rodziny wspierającej . Jednocześnie w przypadku konieczności umieszczenia dziecka w pieczy zastepczej nakłada współfinansowanie – gminy w tym zakresie.