Od marca 2017 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu zbiera się grupa wsparcia dla rodzin zastępczych w obecności i przy wsparciu psychologa oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Serdecznie Państwa zapraszamy:

Miejsce spotkań to: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu, ul. Trzebnicka 4b, pokój nr 6.

Spotkania grupy planowane są w układzie miesięcznym, tj. 1 spotkanie w miesiącu.

Planowane terminy spotkań grupy wsparcia dla rodzin zastępczych z powiatu milickiego od marca do grudnia 2017 r. z przerwą wakacyjną (lipiec - sierpień)

 • 3 marca 2017 r.
 • 07 kwietnia 2017 r.
 • 12 maja 2017 r.
 • 09 czerwca 2017 r.
 • 08 września 2017 r.
 • 13 października 2017 r.
 • 10 listopada 2017 r.
 • 08 grudnia 2017 r.

Od godziny 9.30 do 11.00 - zgodnie z zapotrzebowaniami rodzin – istnieje możliwość modyfikacji u prowadzącego.

Na spotkaniach grupy wsparcia dla rodziców zastępczych poruszanych jest wiele tematów dotyczących problematyki opieki zastępczej. Rozmowy dotyczą zagadnień istotnych dla uczestników spotkania w danym momencie. Opiekunowie wymieniają się doświadczeniami, spostrzeżeniami, udzielają sobie wskazówek, poszukują wspólnych rozwiązań. Otrzymują również pisemne opracowania psychologiczno – pedagogiczne i inne materiały informacyjno - edukacyjne.

Grupa wsparcia ma charakter otwarty, grupa może nie mieć stałego składu – uczestnicy będą brali udział w spotkaniach zgodnie ze swoją wewnętrzną gotowością w danym momencie (będą dołączali do grupy w dowolnym czasie).

Idea grupy wsparcia:

- idea samopomocy – grupowej wzajemnej pomocy, korzystania z siły i wsparcia grupy jako poza formalnego rodzaju pomocy. Uczestnicy sami będą stanowili dla siebie źródła wsparcia emocjonalnego, informacyjnego, instrumentalnego), zasobów, inspiracji i motywacji do działania;

- korzystny wpływ grupy wsparcia opiera się na zaangażowaniu uczestniczących w niej osób, na ich gotowości do wprowadzania zmian w swoim życiu i rodzinie;

- w skład grupy wsparcia będą wchodziły osoby znajdujące się w różnych momentach tworzenia rodziny zastępczej, rodziny z różnymi doświadczeniami – stąd możliwe będzie uzyskiwanie i dawanie wsparcia w konkretnych sprawach (dzielenie się doświadczeniami, przeżywanymi emocjami, sposobami radzenia sobie).

Przewidywane korzyści z uczestnictwa w grupie wsparcia:

 • uzyskiwanie i dawanie wsparcia w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej,
 • doskonalenie umiejętności wychowawczych,
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie z emocjami,
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach napięcia (stresu),
 • inicjowanie i wzmacnianie pozytywnych zmian w systemie rodzinnym,
 • pogłębianie wglądu w siebie( wzrost świadomości przeżywanych emocji, swoich przekonań, pragnień, potrzeb, wartości, celów, a także rozpoznawanie własnych zasobów i rozumienie ograniczeń),
 • przeznaczenie czasu dla siebie jako rodzica zastępczego,
 • zapobieganie wyczerpaniu, wypaleniu.

Istnieje możliwość, po uprzednim uzgodnieniu / zgłoszeniu możliwość zapraszania specjalistów z interesujących dziedzin.

Bardzo serdecznie zachęcamy do udziału.

ludzie, papier,Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu serdecznie zaprasza wszystkie rodziny zastępcze z powiatu milickiego do udziału w spotkaniach grupy wsparcia.

  

Miejsce spotkań to:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu ul. Trzebnicka 4b sala nr 1

 

Spotkania grupy planowane są w układzie miesięcznym, tj.. 1 spotkanie w miesiącu.

 

Planowane terminy spotkań grupy wsparcia dla rodzin zastępczych z powiatu milickiego  od lipca do grudnia 2013r.:


23 lipca 2013r.

20 sierpnia 2013r.

    17 września 2013r.

    22 października 2013r.

    19 listopada 2013r. 

    17 grudnia 2013r.

 

od godziny 14.00  do  ok. 1,5 - 2 godzin – zgodnie z zapotrzebowaniem rodzin- istnieje możliwość modyfikacji u prowadzącego.

 

 

12 czerwca br.  usamodzielniający się wychowankowie rodzin zastępczych oraz osoby niepełnosprawne- uczestnicy projektu „lepszy start” rozpoczęli kurs prawa jazdy kat „B” finansowany w całości przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu dzięki projektowi PCPR współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Celem kursu jest:

Uzyskanie umiejętności / kwalifikacji zawodowych przez uczestników projektu umożliwiającego aktywizację zawodową i społeczną, a także ułatwienie wejścia na rynek pracy a tym samym możliwość usamodzielnienia się wychowanków rodzin zastępczych czy też osób niepełnosprawnych.

W dniu 12 czerwca br. rozpoczęły  się indywidualne zajęcia doradcy zawodowego zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu.
Wsparcie dotyczące aktywnego poszukiwania pracy możliwe jest dzięki projektowi „Lepszy Start” współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Grupę docelową stanowią:
-osoby niepełnosprawne
- osoby usamodzielniane, opuszczające rodziny zastępcze.