W 2018 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Więcej informacji dotyczących realizacji programu  - 

Formularze na rok 2018 do pobrania -

 

Budżet 2013 na realizację programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych
PO WSZYSTKICH ZMIANACH

Kliknij, aby pobrać dokument w wersji PDFBudżet 2013 na realizację programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych
PO ZMIANACH

 

Środki PFRON przyznane powiatowi milickiemu przez Zarząd PFRON na realizację programu „Aktywny samorząd” w roku 2013 Podział środków finansowych - w ramach I transzy Umowa z dnia 30 kwietnia 2013 r. Dodatkowe środki w ramach I transzy - przypadające modułowi II Aneks do umowy z dnia 22 lipca 2013 r.

likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

w tym:

39 255,15 zł
0,00 zł

Obszar Alikwidacja bariery transportowej:

 

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

 

Obszar Blikwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

 

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

 

Obszar Clikwidacja barier w poruszaniu się:

 

Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie

elektrycznym,

 

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej

posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

 

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

 

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

 

Obszar Dpomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

MODUŁ II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 46 025,87 zł 15 802,14 zł
Promocja 912,10 zł  
Ewaluacja 456,05zł  
Obsługa 4 560,48 zł 802,14 zł
RAZEM: 91 209,65 zł 107 011,79 zł

 

Budżet 2013 na realizację programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych

                           

Środki PFRON przyznane powiatowi milickiemu przez Zarząd PFRON na realizację programu „Aktywny samorząd” w roku 2013 Podział środków finansowych - zmiany w ramach I transzy

likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

w tym:

39 255,15 zł

Obszar Alikwidacja bariery transportowej:

 

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

 

Obszar Blikwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

 

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

 

Obszar Clikwidacja barier w poruszaniu się:

 

Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie

elektrycznym,

 

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej

posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

 

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

 

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

 

Obszar Dpomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

MODUŁ II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 46 025,87 zł
Promocja 912,10 zł
Ewaluacja 456,05zł
Obsługa 4 560,48 zł
RAZEM: 91 209,65 zł

 

Budżet 2014 na realizację programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych

Środki PFRON przyznane powiatowi milickiemu przez Zarząd PFRON na realizację programu „Aktywny samorząd” w roku 2014 Podział środków finansowych - zmiany w ramach I transzy

likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

w tym:

58 660,79 zł

Obszar Alikwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar Blikwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar Clikwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie

elektrycznym,

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej

posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

Obszar Dpomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

MODUŁ II- pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 88 244,68 zł
Promocja 1 469,05 zł
Ewaluacja 734,52zł
Obsługa 7 345,27 zł
RAZEM: 156 454,31 zł

Budżet 2012 na realizację programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych - zmiany w ramch drugiej transzy

Środki PFRON przyznane powiatowi milickiemu przez Zarząd PFRON na realizację programu „Aktywny samorząd” w roku 2012 Podział środków finansowych - zmiany w ramch II transzy
Obszar A
pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
11 220,00
Obszar B1
pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
25 283,00
Obszar B2
pomoc w zakupie urządzeń lektorskich
10 000,00
Obszar B3
pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich
0,00
Obszar B4
dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania
0,00
Obszar C
pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
58 178,70
Obszar D
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
10 641,00
Obszar E
pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
975,00
Obszar F
pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
1 686,00
Promocja 704,00
Ewaluacja 469,00
Obsługa 2 816,00
RAZEM: 121 972,70

Budżet 2012 na realizację programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze Środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych

Środki PFRON przyznane powiatowi milickiemu przez Zarząd PFRON na realizację programu „Aktywny samorząd” w roku 2012 Podział środków finansowych I transza
Obszar A
pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
11 220,00
Obszar B1
pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem
25 283,00
Obszar B2
pomoc w zakupie urządzeń lektorskich
10 000,00
Obszar B3
pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich
0,00
Obszar B4
dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania
0,00
Obszar C
pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
35 062,00
Obszar D
pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
10 641,00
Obszar E
pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
0,00
Obszar F
pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
1 686,00
Promocja 704,00
Ewaluacja 469,00
Obsługa 2 816,00
RAZEM: 97 881,00