Aktywny SamorzadPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu w bieżącym roku, po raz kolejny przystąpiło do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. Serdecznie zapraszamy osoby niepełnosprawne, spełniające poniższe kryteria do zgłaszania się do siedziby PCPR w Miliczu ul. Trzebnicka 4B, tel. 71-38-41-384.

W bieżącym roku znacząco ułatwiamy osobom niepełnosprawnym ubieganie się o pomoc w ramach programu, gdyż od dnia 1 marca br. wniosek o dofinansowanie można złożyć przez Internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy mogą korzystać w naszym systemie także z innych form pomocy w zakresie złożenia wniosku: kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki, infolinii, a także mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej oraz pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON.

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP i złożenie wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej, z użyciem systemu SOW. Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajdują się na portalu SOW.

a także:

 Więcej informacji nt. realizacji programu -

Formularze na rok 2020 do pobrania -

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu informuje, że mimo upływu terminu naboru wniosków w module I, istnieje możliwość skorzystania z przewidzianej w programie „Aktywny samorząd” zasady dotyczącej przywrócenia terminu na złożenie wniosku. W tym celu należy wypełnić wniosek i przekazać go wraz z podaniem o przywrócenie terminu - do PCPR w Miliczu ul. Trzebnicka 4B. Taka możliwość dotyczy w szczególności pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (Zadanie 1 w Obszarze C programu), która została wdrożona w bieżącym roku po kilku latach przerwy.

Osoby niepełnosprawne, które spełniają warunki uczestnictwa w programie serdecznie zapraszamy do złożenia wniosku!

Zgodnie z przyjętą uchwałą Zarządu PFRON nr 49/2019 z dnia 17 lipca 2019 r., Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł I Obszar C Zadanie 1.

Warunki uczestnictwa (spełniane łącznie):

 1. znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią Eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
 3. wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
 4. dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10.000 zł, a minimalny wkład własny w zakupie – 10% ceny brutto wózka.

Wnioski można składać do 31 sierpnia 2019 r. W szczególnych przypadkach termin składania wniosku zostanie wydłużony ale tylko w przypadku dostarczenia prośby o przywrócenie terminu składania wniosku wraz z uzasadnieniem.

Szczegółowe informacje oraz warunki uczestnictwa w programie można uzyskać:

 • pod numerem telefonu: 71-38-41-384
 • w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu, ul. Trzebnicka 4B
 • na stronie internetowej: www.pcprmilicz.pl w zakładce „Program Aktywny samorząd” można pobrać wnioski o dofinansowanie.

ChoinkaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu w bieżącym roku, po raz kolejny przystąpiło do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. Serdecznie zapraszamy osoby niepełnosprawne, spełniające poniższe kryteria do zgłaszania się do siedziby PCPR w Miliczu ul. Trzebnicka 4B, tel. 71 38 41 384.

Więcej informacji dotyczących realizacji programu -

Formularze na rok 2019 do pobrania -

UWAGA STUDENCI!

Kontynuujemy Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),

a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Terminy przyjmowania wniosków, w przypadku Modułu II:

 • od dnia 01 marca do dnia 30 marca 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019),
 • od dnia 01 sierpnia 2019r. do dnia 10 października 2019 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020).

Szczegółowe informacje, formularze dostępne są w siedzibie PCPR ul. Trzebnicka 4B, pod nr telefonu 071 3841 384 oraz na stornie internetowej www.pcprmilicz.pl zakładka „Aktywny Samorząd”

Zainteresowanych serdecznie Zapraszamy!

Więcej informacji dotyczących realizacji programu -

Formularze na rok 2019 do pobrania -