Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu zaprasza do składania ofert: na wykonanie usługi poradnictwa i wsparcia (zajęcia grupowe) w zakresie podnoszenia kompetencji społecznych (poradnictwo specjalistyczne) dla uczestników projektu „Lepszy start II”.

Szczegóły zapytania ofertowego w załączniku -

PRELEKCJA PSYCHOLOGICZNA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I RODZINNEGO DOMU DZIECKA NA TEMAT: "JAK SKUTECZNIE ZMOTYWOWAĆ DZIECKO DO NAUKI? TECHNIKI UCZENIA SIĘ."

W dniu 2 marca br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu zorganizowało prelekcję, którą poprowadziła psycholog pani Bożena Ośko. W prelekcji uczestniczyło 14 osób z rodzin zastępczych oraz Rodzinnego Domu Dziecka. Plan prezentacji:

 • Motywacja dziecka do nauki a wiek i potrzeby dziecka.
 • Co to jest motywacja oraz czynniki podnoszące motywacje do nauki.
 • Jakie cechy posiada uczeń zmotywowany.
 • Jaki jest uczeń któremu brakuje motywacji.
 • Jak nie należy postępować czyli typowe błędy obniżające motywację, które popełniają rodzice.
 • Wpływ rodziców na motywację dziecka, czyli jak rodzice powinni postępować by zachęcić dziecko do nauki (10 kroków pozytywnego motywowania).
 • Jak pomóc dziecku w nauce – jak uczyć się efektywnie, czyli dobre rady wynikające z psychologii uczenia się.

Każda z rodzin otrzymała tematyczne materiały. Uczestnikom spotkania zapewniono kącik herbaciano – kawowy. Spotkanie zorganizowano we współpracy z Lokalnym Ośrodkiem Wiedzy i Edukacji przy Zespole Szkół w Miliczu.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu w dniu 05.03.2018 r. w ramach współpracy z Sądem Rejonowym w Miliczu zorganizowało kolejne spotkanie kuratorów zawodowych z Dyrektorem PCPR oraz koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej.

Na spotkaniu Pani Dyrektor Monika Szczepańska przedstawiła m. in.:

 • strukturę organizacyjną Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej oraz zaplanowane działania Zespołu na rok 2018;
 • możliwości korzystania ze specjalistycznego poradnictwa w PCPR;
 • harmonogram grupy wsparcia dla rodzin zastępczych oraz rodzinnego domu dziecka;
 • plan szkoleń dla rodzin zastępczych oraz rodzinnego domu dziecka;

Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze – zaplanowano kolejne spotkanie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu realizuje projekt pt. „Lepszy start II”, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, działanie 9.1.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne.

W lutym br. Zrealizowano trening kompetencji i umiejętności społecznych dla 4 dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz ich opiekunów, 15 usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej oraz 17 osób niepełnosprawnych. Wsparcie miało na celu umocnienie poczucia własnej wartości, budowanie poczucia bezpieczeństwa, przynależności, kształtowanie prawidłowej komunikacji, poznanie zasad autoprezentacji, określenie zdolności itp.

Uczestnikom projektu zapewniono poczęstunek w formie bufetu kawowego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu zamieszcza celem konsultacji społecznych ”POWIATOWY PROGRAM ROZWOJU PIECZY ZASTĘPCZEJ W POWIECIE MILICKIM na lata 2018 - 2020”.

Ewentualne wnioski i uwagi prosimy kierować na nasz adres: pcprmilicz (at) wp.pl do dnia 27.02.2018 r.

Za wszelkie uwagi, propozycje serdecznie dziękujemy.

Monika Szczepańska PCPR w Miliczu