W 2018 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Więcej informacji dotyczących realizacji programu  - 

Formularze na rok 2018 do pobrania -

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu zaprasza do składania ofert dotyczących zorganizowania i przeprowadzenia indywidualnych zajęć rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych, realizowanych w projekcie pn. "Lepszy Start II" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Szczegóły oraz formularz oferty w załączniku -

27 stycznia milicka wspólnota AA „Tęcza” na uroczystym mitingu świętowała swoje 20-lecie. Wśród zgromadzonych byli przedstawiciele wspólnot z innych miejscowości, nawet z Wrocławia i Poznania. Powiat Milicki reprezentowała Dyrektor Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie Pani Monika Szczepańska oraz Dyrektor DPS w Miliczu Pani Anna Milian. Gminę Milicz natomiast reprezentowali wiceburmistrz S. Strzelecki, dyr. OPS M. Markowska i D. Duszyński przewod. GKRPA . Na uroczystości obecny był również Ks. Proboszcz Parafii A. Boboli W Miliczu.

Źródło: www.milicz.pl