Pomóżmy Jackowi wrócić do nas!

Budzimy Jacka23 letni chłopiec, który od urodzenia choruje na miopatie miofibrillare. Jacek mieszka w starej kamienicy, na 1 piętrze wraz z rodzicami i bratem, z którym dzieli maleńki pokój. W ciągu swojego życia przeszedł bardzo wiele m.in. został poddany ciężkiej operacji kręgosłupa, która zakończyła się pozytywnie a kręgosłup został skorygowany z 84 do 42° skrzywienia.

Niestety trzy miesiące temu podczas wymiany rurki tracheotomijnej doszło do komplikacji w wyniku, których Jacek nie otrzymywał tlenu przez ok. 10 do 15 min a jego oddech zatrzymał się całkowicie.

Aktualnie Jacek przebywa w domu, w stanie wegetatywnym, jest odżywiany przez skórną gastrostomię endoskopową (PEG) oraz podłączony do respiratora całodobowo. Chłopiec daje nieliczne oznaki funkcji życiowych.

Okazuje się jednak, że to może się zmienić. Naukowcy stworzyli tzw. Cyber-Oko – jest to urządzenie, które wykorzystuje techniki śledzenia wzroku, analizy fal mózgowych EEG i komputerowego interfejsu zapachowego. Składa się ono z kamery na podczerwień i specjalnego programu odczytującego ruch gałki ocznej, co pozwala śledzić miejsce na ekranie monitora, na które patrzy użytkownik. Dzięki temu pacjent może np. poinformować, że chce mu się pić albo poprosić o otwarcie okna. Oprócz zwykłej komunikacji, urządzenie to ma wiele innych zalet – posiada gotowe zestawy ćwiczeń oraz możliwość tworzenia własnych, dostosowanych do potrzeb użytkownika. Jego funkcje to m.in. czytanie książek, odtwarzanie muzyki, gry i quizy.

Chcielibyśmy ułatwić życie Jacka i jego rodziny poprzez polepszenie ich warunków mieszkaniowych a także pomoc w zakupie tzw. Cyber-oka, dzięki któremu rodzina mogłaby nawiązać kontakt z chłopcem. Koszt tego urządzenia to około 25 000 zł. Dla nich byłby to bezcenny dar…

Wpłaty należy przekazywać na konto:
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„SŁONECZKO”
89 8944 0003 0000 2088 2000 0010
W tytule przelewu należy wpisać:
692/M Jacek Matyla

Na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej świadczenie „Dobry start” przysługuje wyłącznie odpowiednio rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka i dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Świadczenie w wysokości 300 zł przysługiwać będzie na każde dziecko uczące się.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” na rok szkolny 2018 / 2019 będzie można pobrać od 1 sierpnia 2018 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu lub na stronie internetowej www.pcprmilicz.pl

Wnioski będą przyjmowane wyłącznie w formie papierowej w siedzibie PCPR w Miliczu od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi w ciągu 2 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku.

Zarząd Powiatu Milickiego Uchwałą nr 361/18 z dnia 14.06.2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację od 01.11.2018 r. do 31.10.2023 r. zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą "Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Milickiego".

Szczegóły w załączniku -

Załącznik zawiera:

  1. Uchwałę Zarządu Powiatu Milickiego nr 361/18
  2. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Milickiego o konkursie
  3. Regulamin pracy Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert
  4. Oświadczenie Członka Komisji Konkursowej

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu informuje o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy: młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
Szczegóły w załączniku -

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu informuje, że prowadzi rekrutację do uczestnictwa w projekcie: „Bliżej dzieci” realizowanego w ramach osi priorytetowej IX, Działania 9.2, Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

Przedmiotem projektu będą działania odpowiadające na realne potrzeby rodzin zastępczych, rodzinnego domu dziecka, dzieci przebywających w pieczy zastępczej i oczekujących na umieszczenie w pieczy oraz usamodzielnianych wychowanków, zamieszkujących na terenie powiatu milickiego m.in. poprzez szkolenia, treningi kompetencji, grupy wsparcia, poradnictwo, reedukację, zajęcia rehabilitacyjne i wiele innych.

W związku z powyższym zapraszamy:

  • rodziny zastępcze oraz prowadzących rodzinny dom dziecka,
  • osoby przebywające w pieczy zastępczej rodzinnej oraz instytucjonalnej,
  • osoby opuszczające w/w pieczę zastępczą,
  • kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

do siedziby PCPR w Miliczu, ul. Trzebnicka 4B tel. 71-38-41-384, w celu zasięgnięcia szerszych informacji oraz zgłaszania chęci udziału w działaniach projektowych.