KOLEJNA EDYCJA PAŹDZIERNIK - GRUDZIEŃ 2019

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu realizowany jest program korekcyjno - edukacyjny dla osób stosujących sprawców przemoc w rodzinie w ramach, którego oferowane są:

  • konsultacje indywidualne
  • zajęcia grupowe

Oddziaływania korekcyjno - edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie są kierowane do:

  1. osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno - edukacyjnych;
  2. osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno - edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
  3. osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno - edukacyjnym;

Do programu nie przyjmuje się osób:

  • chorych psychicznie,
  • uzależnionych od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, które nie przeszły podstawowego cyklu terapii,
  • które nie są sprawcami.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu informuje, że mimo upływu terminu naboru wniosków w module I, istnieje możliwość skorzystania z przewidzianej w programie „Aktywny samorząd” zasady dotyczącej przywrócenia terminu na złożenie wniosku. W tym celu należy wypełnić wniosek i przekazać go wraz z podaniem o przywrócenie terminu - do PCPR w Miliczu ul. Trzebnicka 4B. Taka możliwość dotyczy w szczególności pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (Zadanie 1 w Obszarze C programu), która została wdrożona w bieżącym roku po kilku latach przerwy.

Osoby niepełnosprawne, które spełniają warunki uczestnictwa w programie serdecznie zapraszamy do złożenia wniosku!

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działając na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172, z późn. zm.) zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lutego 2008 r. w sprawie rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1945).

Więcej informacji znajduje się pod adresem:
http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/

W dniu 29.08.2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu przy wsparciu środków finansowych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, w ramach realizowanego projektu pt. „Bliżej dzieci” zorganizowało wyjazd do kina dla naszych podopiecznych, przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej.

Dzieci wyjechały do Galerii Magnolia we Wrocławiu, gdzie obejrzały film pt. „Król Lew”.

Spotkanie miało na celu wzmocnienie kompetencji społecznych uczestników projektu „Bliżej dzieci”.