Zgodnie z art. 19 ust. 12 z ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych powiatu jest prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej.

Ponadto zgodnie z zapisami art. 6 ust 3 pkt 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinnie do zadań własnych powiatu należy zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej.

W strukturach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu utworzono Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej tel. 071-38-41-384 - z dniem 01.07.2020 r.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Miliczu prowadzi interwencję kryzysową rozumianą jako zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu, zgodnie z zapisami art. 47 ustawy o pomocy społecznej.

Celem działalności OIK jest przywrócenie osobom pozostającym w kryzysie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

Interwencją kryzysową obejmowane będą osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej zapewnia m. in.:

  1. udzielanie specjalistycznej pomocy psychologicznej, poradnictwa socjalnego i prawnego oraz schronienia do 3 miesięcy osobom i rodzinom będącym w stanie kryzysu - nawiązanie i wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami rządowymi i samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, a także będącymi w sytuacji kryzysowej,
  2. upowszechnienie informacji w zakresie możliwości i form uzyskania pomocy,
  3. opracowanie i realizacja zajęć edukacyjnych kierowanych do osób dotkniętych przemocą w rodzinie w zakresie podstaw prawnych i zagadnień psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc w rodzinie,
  4. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,
  5. zapewnienie dostępu lokalnych telefonów zaufania, interwencyjnych i informacyjnych dla osób dotkniętych kryzysem,
  6. realizację programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, monitorowanie udziału tych osób w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych oraz badanie skuteczności programu przez monitorowanie zachowań przez okres 3 lat po zakończeniu programu korekcyjno – edukacyjnego.

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Miliczu będzie prowadził HOSTEL w celu zapewnienia niezbędnego schronienia - w pomieszczeniach budynku: Fundacji na Rzecz Ziemi Milickiej ul. Kolejowa 10 w Miliczu.

Regulamin prowadzenia Hostelu określony został Zarządzeniem - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu.

Zarządzenie nr 13/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu / OIK w Miliczu z dnia 01.07.2020 r. w sprawie: wprowadzenia wewnętrznego regulaminu pobytu w hostelu Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej mieszczącego się przy ul. Kolejowej 10. -

Uchwała Nr XXI/103/2020 Rady Powiatu Milickiego z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie utworzenia Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Miliczu -

PROGRAM KOREKCYJNO - EDUKACYJNY
DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE
W DNIU 02.07.2020 NIE ODBĘDZIE SIĘ.

Zapraszamy za tydzień 09.07.2020.

Telefon do kontaktu (603-660-166)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu informuje, że od dnia 18.06.2020 roku rusza z kolejną edycja Powiatowego Programu Korekcyjno - Edukacyjny dla Osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zajęcia prowadzone będą cyklicznie w każdy czwartek od godziny 16.00 w siedzibie PCPR.

Program prowadzony jest przez 2 osoby, kobietę i mężczyznę na podstawie umów cywilno - prawych.

- orzekanie o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności - w czasie pandemii COVID -19

Powiatowy Zespół o Niepełnosprawności w Miliczu prosi opiekunów prawnych, przedstawicieli ustawowych nieletnich kończących 16 rok życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności o ponowne składanie wniosków o stopniu niepełnosprawności dla osób po 16 roku życia celem zachowania ciągłości orzeczeń - w związku z uzyskaną interpretacją prawną z BON.

Ponadto nadal obowiązują przepisy:

  1. jeśli ważność orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wydanego na czas określony, upłynęła w terminie do 90 dni przed wejściem w życie ww. ustawy (od 09.12 .2019 r. do 08.03.2020 r.), to zachowuje ono ważnośćpod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia) przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia) – przepis ten wchodzi w życie z mocą od 9 grudnia 2019 r.;
  2. jeśli ważność orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, wydanego na czas określony, upływa po wejściu w życie tej ustawy tj. od dnia 08 marca 2020 r., to zachowuje ono ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia; przepis ten wchodzi w życie z mocą od 8 marca 2020 r.);
  3. w związku z zachowaniem ważności orzeczeń na powyższych warunkach, także karty parkingowe zachowują ważność przez 60 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia);

Z wyrazami szacunku

Monika Szczepańska

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu
ds. orzekania o Niepełnosprawności wraz z Zespołem

Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu dzień 12.06.2020 r. (piątek) został ustalony dniem wolnym od pracy, w związku ze świętem przypadającym w dniu 15 sierpnia 2020 r. (sobota).

W związku z powyższym informuje się, że w dniu 12 czerwca 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.