Zgodnie z przyjętą uchwałą Zarządu PFRON nr 49/2019 z dnia 17 lipca 2019 r., Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł I Obszar C Zadanie 1.

Warunki uczestnictwa (spełniane łącznie):

  1. znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
  2. zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią Eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
  3. wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
  4. dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10.000 zł, a minimalny wkład własny w zakupie – 10% ceny brutto wózka.

Wnioski można składać do 31 sierpnia 2019 r. W szczególnych przypadkach termin składania wniosku zostanie wydłużony ale tylko w przypadku dostarczenia prośby o przywrócenie terminu składania wniosku wraz z uzasadnieniem.

Szczegółowe informacje oraz warunki uczestnictwa w programie można uzyskać:

  • pod numerem telefonu: 71-38-41-384
  • w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu, ul. Trzebnicka 4B
  • na stronie internetowej: www.pcprmilicz.pl w zakładce „Program Aktywny samorząd” można pobrać wnioski o dofinansowanie.