Zarząd Powiatu Milickiego Uchwałą nr 361/18 z dnia 14.06.2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację od 01.11.2018 r. do 31.10.2023 r. zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą "Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Milickiego".

Szczegóły w załączniku -

Załącznik zawiera:

  1. Uchwałę Zarządu Powiatu Milickiego nr 361/18
  2. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Milickiego o konkursie
  3. Regulamin pracy Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert
  4. Oświadczenie Członka Komisji Konkursowej