PODSTAWA PRAWNA.
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych działa na podstawie art. 44b i art. 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób
niepełnosprawnych (Dz. U. 2003 r. Nr 62, poz. 560).
Powołana przy PCPR Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych pełni funkcję organu opiniodawczo - doradczego.

ZADANIA RADY.
• Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji ich praw,
• Opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz tych osób i ocenia ich realizację,
• Opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

ORGANIZACJA I TRYB DZIAŁANIA RADY.
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych składa się z 5 osób. Powoływane są one spośród przedstawicieli działających na terenie danego powiatu, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli władz samorządowych. Rada jest organem opiniodawczo - doradczym, jej kadencja trwa 4 lata.
Rada zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków powiatowej rady dokonuje wyboru przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
Posiedzenia zwoływane są przez przewodniczącego Rady. Pracami Rady kieruje przewodniczący, we współdziałaniu z pozostałymi członkami prezydium Rady. Zadania przewodniczącego określa
§ 3 w/w rozporządzenia. Przewodniczący rady, w szczególności:
1.ustala przedmiot i termin posiedzeń rady;
2.przewodniczy posiedzeniom rady oraz posiedzeniom jej prezydium;
3.reprezentuje radę w stosunku do innych organów i instytucji;
4.zaprasza na posiedzenia rady przedstawicieli nauki oraz przedstawicieli organów i instytucji niereprezentowanych w radzie;
5.inicjuje i organizuje prace rady.

Posiedzenia powiatowej rady odbywają się co najmniej raz na kwartał. W czasie spotkań członkowie poruszają tematykę związaną w szczególności z problemami dotyczącymi integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, ich edukacji oraz sytuacji życiowej a także realizacji praw osób niepełnosprawnych. Na posiedzenia mogą być zapraszani, w celu prezentacji stanowiska w omawianych sprawach, przedstawiciele nauki oraz innych organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w Powiatowej Radzie. Każdorazowo po spotkaniu jest spisany protokół.
Powiatowa Rada wyraża swoją opinie w sprawach należących do zakresu jej działania, w formie uchwały lub odpowiedniego zapisu w protokole. Głosowania są jawne.

Zebrania członków Społecznej Rady odbywają się w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu

SKŁAD POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY DS. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WEDŁUG PEŁNIONYCH FUNKCJI.

I KADENCJA
Członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
zostali powołani Zarządzeniem nr 11/2003 Starosty Milickiego z dnia 16.09.2003r.

W skład Rady wchodzą:

PRZEWODNICZĄCA – Alicja Szatkowska- przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz osób niepełnosprawnych

WICEPRZEWODNICZĄCA – Monika Szczepańska- przedstawiciel Powiatu milickiego

SEKRETARZ – Aleksandra Bienkiewicz-  przedstawiciel gminy Milicz

CZŁONEK –   Barbara Tomczak- przedstawiciel gminy Cieszków
CZŁONEK –   Zbigniew Pełczyński- przedstawiciel gminy Krośnice

II KADENCJA
Członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
na lata  luty 2012-  luty 2016 zostali powołani Zarządzeniem nr 1/2008
Starosty Milickiego z dnia 03.01.2008r.

W skład Rady wchodzą:

PRZEWODNICZĄCY – Zbigniew Pełczyński- Przedstawiciel Gminy Krośnice

WICEPRZEWODNICZĄCA – Monika Szczepańska- przedstawiciel Powiatu milickiego

SEKRETARZ – Aleksandra Bienkiewicz - przedstawiciel gminy Milicz

CZŁONEK –   Barbara Tomczak- przedstawiciel gminy Cieszków
CZŁONEK –   Katarzyna Potocka - przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz osób niepełnosprawnychIII KADENCJA
Członkowie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych
zostali powołani Zarządzeniem nr 7/2012 Starosty Milickiego z dnia 24 lutego 2012r.

W skład Rady wchodzą:

PRZEWODNICZĄCA – Alicja Szatkowska- przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz osób niepełnosprawnych

WICEPRZEWODNICZĄCA – Monika Szczepańska- przedstawiciel Powiatu milickiego

SEKRETARZ – Joanna Figiel obecnie Klimkowska- przedstawiciel gminy Krośnice

CZŁONEK –   Alicja Błaszczyńska- przedstawiciel gminy Cieszków
CZŁONEK –   Aleksandra Bienkiewicz- przedstawiciel gminy Milicz


KONTAKT.

Uwagi, wnioski i zapytania do członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

POWIATOWA SPOŁECZNA RADA DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu
ul. Trzebnicka 4B/1
56-300 Milicz
Tel. 71 38 41 384  E mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.