ludzie, papier,Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu serdecznie zaprasza wszystkie rodziny zastępcze z powiatu milickiego do udziału w spotkaniach grupy wsparcia.

  

Miejsce spotkań to:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu ul. Trzebnicka 4b sala nr 1

 

Spotkania grupy planowane są w układzie miesięcznym, tj.. 1 spotkanie w miesiącu.

 

Planowane terminy spotkań grupy wsparcia dla rodzin zastępczych z powiatu milickiego  od lipca do grudnia 2013r.:


23 lipca 2013r.

20 sierpnia 2013r.

    17 września 2013r.

    22 października 2013r.

    19 listopada 2013r. 

    17 grudnia 2013r.

 

od godziny 14.00  do  ok. 1,5 - 2 godzin – zgodnie z zapotrzebowaniem rodzin- istnieje możliwość modyfikacji u prowadzącego.

 

 

Spotkania grupy wsparcia proponowane przez PCPR w Miliczu stanowią możliwość zbudowania forum wzajemnej wymiany doświadczeń oraz otrzymania wsparcia w grupie osób pełniących taką samą funkcję – tworzących rodziny zastępcze.

 

Grupa wsparcia jest bowiem dobrowolnym zgromadzeniem osób znajdujących się w podobnej sytuacji.

 

W spotkaniach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych będzie uczestniczył psycholog PCPR w Miliczu

 

Grupa wsparcia będzie mieć charakter otwarty , grupa może nie mieć stałego składu – uczestnicy będą brali udział w spotkaniach zgodnie ze swoją wewnętrzną gotowością w danym momencie (będą dołączali do grupy w dowolnym czasie).

 

Idea grupy wsparcia:

o         idea samopomocy – grupowej wzajemnej pomocy, korzystania z siły i wsparcia grupy jako pozaformalnego rodzaju pomocy. Uczestnicy sami będą stanowili dla siebie źródło wsparcia emocjonalnego, informacyjnego, instrumentalnego), zasobów, inspiracji  i motywacji do działania;

o         korzystny wpływ grupy wsparcia opiera się na zaangażowaniu uczestniczących w niej osób, na ich gotowości do wprowadzania zmian w swoim życiu i rodzinie;

o         w skład grupy wsparcia będą wchodziły osoby znajdujące się w różnych momentach tworzenia rodziny zastępczej, rodziny z różnymi doświadczeniami – stąd możliwe będzie uzyskiwanie i dawanie wsparcia w konkretnych sprawach (dzielenie się doświadczeniami, przeżywanymi emocjami, sposobami radzenia sobie).

 

Przewidywane korzyści z uczestnictwa w grupie wsparcia:

o         uzyskiwanie i dawanie wsparcia w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej,

o         doskonalenie umiejętności wychowawczych,

o         doskonalenie umiejętności radzenia sobie z emocjami,

o         doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach napięcia (stresu),

o         inicjowanie i wzmacnianie pozytywnych zmian w systemie rodzinnym,

o         pogłębienie wglądu w siebie (wzrost świadomości przeżywanych emocji, swoich przekonań, pragnień, potrzeb, wartości, celów, a także rozpoznanie własnych zasobów i rozumienie ograniczeń),

o         przeznaczenie czasu dla siebie jako rodzica zastępczego,

o         zapobieganie wyczerpaniu, wypaleniu.

 

   Istnieje, po uprzednim uzgodnieniu/zgłoszeniu, możliwość zapraszania specjalistów z interesujących     d  dziedzin.

 

Formy działania uczestników grupy wsparcia:

   dzielenie się osobistymi doświadczeniami,

   dyskusja,

   wspólne poszukiwanie rozwiązań konkretnych kwestii i sytuacji,

u dzielanie sobie informacji zwrotnych,

   elementy psychoedukacji (mini-warsztat).

                                    ludzie, papier,