W dniu 12 czerwca br. rozpoczęły  się indywidualne zajęcia doradcy zawodowego zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu.
Wsparcie dotyczące aktywnego poszukiwania pracy możliwe jest dzięki projektowi „Lepszy Start” współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Grupę docelową stanowią:
-osoby niepełnosprawne
- osoby usamodzielniane, opuszczające rodziny zastępcze.

Celem zajęć jest:
Wsparcie zmierzające do podwyższenia kompetencji życiowych uczestników projektu, umożliwiających aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

Zajęcia indywidualne- przeprowadzane są w siedzibie jednostki i będą trwały do końca czerwca. W trakcie  pięciogodzinnych zajęć zapewniony jest poczęstunek.