Piecza zastępcza może być sprawowana w formie instytucjonalnej

Czyli dziecko całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, może być umieszczone również w instytucjonalnej pieczy zastepczej tj.

1.placówce opiekuńczo -wychowawczej typu:

-socjalizacyjnego

-interwencyjnego

-specjalistyczno-terapeutycznego

-rodzinnego

oraz w

2. regionalnej placówce opiekuńczo -teraputycznej

3. interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym

Jednak całodobowy pobyt dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej powinien mieć charakter przejściowy - do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej,  lub umieszczenia w rodzinie zastępczej czy też adopcyjnej.

Każda placówka opiekuńczo - wychowawcza:

-zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;

-realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;

-umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;

-podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;

-zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;

-obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;

-zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu wydaje skierowania o umieszczeniu w placce opiekuńczo -wychowawczej na podstawie Postanowienia Sądu Opiekuńczego.

Podstawa prawna od 01.01.2012r.:ustawa o wspieraniu rodziny oraz systemie pieczy zastępczej  

 

Aktualnie na terenie powiatu milickiego funkcjonują 3 niepubliczne placówki opiekuńczo - wychowawcze typu socjalizacyjnego - do 14 dzieci.

Placówki prowadzone są przez Stowarzyszenie „Nasze dzieci”

Główna siedziba: Krośnice ul. Kwiatowa 1, pozostałe; Krośnice, ul. Kwiatowa 10a, Sułów ul. Kolejowa 3.

Placówki prowadzone są zgodnie ze standardami obowiązującymi po wejściu w życie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Sprawy w powyższym zakresie realizowane są w siedzibie PCPR pokój nr 4 tel. (071) 38 41 384 w godz. 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku - starszy pracownik socjalny Pani Małgorzata Mielcarek