2012 ROK

--------------------------------------------------------------------------------------------Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu informuje, że Powiat Milicki przystąpił w bieżącym roku do realizacji pilotażowego programu pn. „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Program „Aktywny samorząd” umożliwi samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz osób niepełnosprawnych. Działania przewidziane w programie uzupełnią plany, ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych.

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

1. Obszar A - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, (dotyczy osoby niepełnosprawnej, która jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności i posiada dysfunkcję narządu ruchu).

2. Obszar B1 - pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, (dotyczy osoby niepełnosprawnej, która jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności i posiada dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku).

3. Obszar B2 - pomoc w zakupie urządzeń lektorskich, (dotyczy osoby niepełnosprawnej, która jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności i posiada dysfunkcję narządu wzroku).

4. Obszar B3 - pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich, (dotyczy osoby niepełnosprawnej, która jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności i posiada dysfunkcję narządu wzroku).

5. Obszar B4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania, (dotyczy osoby niepełnosprawnej, która jest w wieku aktywności zawodowej lub jest dzieckiem i posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności oraz osoby, która jest lub w danym roku będzie beneficjentem pomocy w ramach obszaru: B1, B2 lub B3).

6. Obszar C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, (dotyczy osoby niepełnosprawnej, która jest w wieku aktywności zawodowej lub kobiet powyżej 60 roku życia oraz mężczyzn powyżej 65 roku życia, jeżeli są zatrudnieni, posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności i nie może poruszać się samodzielnie za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym).

7. Obszar D - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, (dotyczy osoby niepełnosprawnej, która posiada znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności oraz jest użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym).

8. Obszar E - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, (dotyczy osoby niepełnosprawnej w wieku aktywności zawodowej, która jest pełnoletnia i posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności wydany z powodu dysfunkcji narządu ruchu oraz brak jest przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami).

9. Obszar F - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej, (dotyczy osoby niepełnosprawnej, która jest w wieku aktywności zawodowej i posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, jest aktywna zawodowo i ma pod swoją opieką dziecko).

Przyznanie dofinansowania

Program realizowany będzie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu. Dofinansowanie będzie następowało na pisemny wniosek osoby niepełnosprawnej, zawierający uzasadnienie wskazujące na związek udzielenia dofinansowania z możliwością realizacji celów programu.

Wnioski dostępne będą w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, przy ul. Trzebnickiej 4B w Miliczu oraz na stronie internetowej www.pcprmilicz.pl w zakładce "Aktywny Samorząd -> Formularze" oraz "Formularze -> Wnioski -> program Aktywny Samorząd". Przyjmowanie wniosków będzie następowało w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 30 września danego roku realizacji programu.

Bliższych informacji na temat programu można uzyskać osobiście w siedzibie tutejszego Centrum lub telefonicznie pod numerem 71/38 41 384. Ponadto szczegółowe informacje są zamieszczone na stronie www.pfron.org.pl

 

2013 ROK

-----------------------------------------------------------------------------------------Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu informuje, że Rada Nadzorcza PFRON w dniu 17 stycznia 2013r. wprowadziła zasadnicze zmiany w zapisach programu "Aktywny samorząd" .

Ponadto  PFRON opublikował  aktualne kierunki działań wraz z warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów programu „Aktywny samorząd” w roku 2013.

Formy wsparcia obowiązujące w 2013r. obejmują m.in.:

 

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 1 - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny,

4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

Program "Aktywny samorząd" obecnie obejmuje również wsparcie przewidziane dotychczas w programie "Student II".

aktualnie  tzw.  Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Jednolita treść programu znajduje się pod adresem:

www.pfron.org.pl/portal/pl/355/1644/

W związku ze zmianami programu, konieczna jest modyfikacja niektórych wzorów dokumentów obowiązujących w trakcie realizacji programu ( m.in wystąpienie jst w sprawie przyznania środków finansowych PFRON na realizację programu i umowa w sprawie realizacji programu ) Zarząd PERON prosi osoby niepełnosprawne pragnące uczestniczyć w programie, w tym dotychczasowych uczestników programu "Student II" o wyrozumiałość  i cierpliwość w oczekiwaniu na termin przyjmowania wniosków, który nie może zostać ogłoszony przez samorząd powiatowy (w tym również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu) przed zakończeniem działań Funduszu związanych z aktualizacją procedur.

Fundusz zobowiązał się do dołożenia wszelkich starań, aby działania te zakończyły się w możliwie najbliższym terminie.

Za: www.pfron.org.pl