Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu uprzejmie informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uruchamiany jest przez Ministerstwo Rozwoju, pilotaż nowej formy finansowania kształcenia ustawicznego osób dorosłych pn. „Pożyczki na kształcenia”, której nabór rozpoczął się 18 września 2017 roku.

Adresatami projektu są osoby, które ukończyły 18 lat i posiadają zdolność do spłaty pożyczki, osoby pracujące, samozatrudnione, a także osoby bezrobotne.

W ramach programu, Uczestnik może otrzymać nieoprocentowaną pożyczkę z możliwością 25% umorzenia, na dowolną formę kształcenia (wyłączając studia I, II, i II stopnia). Wysokość pożyczki to minimum 600 zł i maksimum 100.000 zł.

Umowa pożyczki zawierana jest pomiędzy Operatorem a Uczestnikiem, natomiast płatność przekazywana jest przez Operatora bezpośrednio do instytucji edukacyjnej na sfinansowanie wybranej przez Uczestnika formy kształcenia.

Nabór wniosków o udzielenie pożyczki odbywa się za pomocą systemu on-line na stronie www.inwestujwrozwoj.pl.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami projektu na stronie www.inwestujwrozwoj.pl lub poprzez infolinię, nr tel. 22 450 99 15

Zobacz ulotkę programu dla pracodawców

Zobacz ulotkę programu dla pracowników

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu zorganizowało w dniu 21.09.2017 r. szkolenie w wymiarze 5 godzin o tematyce:

1. Czy umiem rozmawiać z dzieckiem i reagować na jego problemy (dziecko nadpobudliwe, dziecko przejawiające zachowania agresywne). Jak zrozumieć emocje dzieci i pomóc im sobie z nimi radzić.

2. Dyscyplina, która nie rani - czyli jak radzić sobie w sytuacjach trudnych? Kiedy pozwolić, kiedy zabronić?

Program szkolenia obejmował m.in.:

  • pojęcie agresji, źródła zachowań agresywnych;
  • nerwowość- wzmożona pobudliwość;
  • postawy rodzicielskie z uwzględnieniem ich skutków wychowawczych;
  • zrozumienie emocji dzieci , ich wpływ i pomoc jak sobie z nimi radzić;
  • dyscyplina – zasady, które ułatwiają nauczenie dzieci samodyscypliny i konsekwencji;
  • konflikty i sposoby ich rozwiązywania.

W szkoleniu uczestniczyło 14 osób z rodzin zastępczych i Rodzinnego Domu Dziecka z terenu powiatu milickiego.

Zajęcia odbywały się w Sali Centrum Edukacji Ekologicznej przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym i Psychologiczno – Pedagogicznym, przy ul. Trzebnicka 4B w Miliczu.

Uczestnicy szkolenia mieli zapewniony bufet kawowo- herbaciany.

Szkolenie prowadziła psycholog – Pani Joanna Dejko - Dyrektor Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych, Stoczek 9, Spiczyn.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym indywidualnej terapii psychologicznej dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz otoczenia (rodzin zastępczych, prowadzących RDD, opiekunów) w ramach realizacji projektu systemowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Lepszy Start II".
Szczegóły w załączniku -

Dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej wraz z opiekunami (ogółem 37 osób) w okresie od 11-18.08.2017 przebywały nad morzem, w Ośrodku Wczasowym „Piramida I” w Darłowie.

W trakcie pobytu dzieci oraz ich opiekunowie uczestniczyli w zajęciach z psychologiem. Program zajęć obejmujący edukacje społeczną i obywatelską dotyczył m.in. tematyki: integracji, siły budowania pozytywnych relacji z ludźmi, nasze mocne strony – analiza mocnych stron, siły dobrych więzi, zwrócenie uwagi na rolę potrzeb i marzeń w rodzinie, metod spędzania wolnego czasu, budowania odporności psychicznej.

Ponadto wszyscy mieli zapewnione m.in.: dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie.

Działanie zostało sfinansowane w ramach projektu „Lepszy start II”, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020

BUDŻET PROJEKTU OGÓŁEM 528 960,00 zł
w tym wkład własny: 79 368,00 zł
Czas trwania projektu: 01.09.2016 do 30.06.2018 r.

Osoby niepełnosprawne, uczestniczące w projekcie realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Milicz, wraz z opiekunami (ogółem 25 osób) w okresie od 19-26.08.2017 przebywały nad morzem, w Ośrodku Wczasowym „Piramida I” w Darłowie.

W trakcie pobytu osoby niepełnosprawne uczestniczyły w zajęciach z psychologiem. Program zajęć obejmujący edukacje społeczną i obywatelską dotyczył m.in. tematyki: integracji, poznania się, samopoznania, wpływu pozytywnego myślenia, asertywności, motywowania do zmian, wpływu pozytywnego myślenia oraz emocji.

Ponadto wszyscy mieli zapewnione m.in.: dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie.

Działanie zostało sfinansowane w ramach projektu „Lepszy start II”, ze środków Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  2014 - 2020

BUDŻET PROJEKTU OGÓŁEM 528 960,00 zł
w tym wkład własny: 79 368,00 zł
Czas trwania projektu: od 01.09.2016 do 30.06.2018