Na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej świadczenie „Dobry start” przysługuje wyłącznie odpowiednio rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka i dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych.

Świadczenie w wysokości 300 zł przysługiwać będzie na każde dziecko uczące się.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” na rok szkolny 2018 / 2019 będzie można pobrać od 1 sierpnia 2018 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu lub na stronie internetowej www.pcprmilicz.pl

Wnioski będą przyjmowane wyłącznie w formie papierowej w siedzibie PCPR w Miliczu od 1 sierpnia 2018 r. do 30 listopada 2018 r.

Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi w ciągu 2 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku.

Zarząd Powiatu Milickiego Uchwałą nr 361/18 z dnia 14.06.2018 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację od 01.11.2018 r. do 31.10.2023 r. zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą "Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie Powiatu Milickiego".

Szczegóły w załączniku -

Załącznik zawiera:

  1. Uchwałę Zarządu Powiatu Milickiego nr 361/18
  2. Ogłoszenie Zarządu Powiatu Milickiego o konkursie
  3. Regulamin pracy Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert
  4. Oświadczenie Członka Komisji Konkursowej

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu informuje o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy: młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
Szczegóły w załączniku -

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Miliczu informuje, że prowadzi rekrutację do uczestnictwa w projekcie: „Bliżej dzieci” realizowanego w ramach osi priorytetowej IX, Działania 9.2, Poddziałania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

Przedmiotem projektu będą działania odpowiadające na realne potrzeby rodzin zastępczych, rodzinnego domu dziecka, dzieci przebywających w pieczy zastępczej i oczekujących na umieszczenie w pieczy oraz usamodzielnianych wychowanków, zamieszkujących na terenie powiatu milickiego m.in. poprzez szkolenia, treningi kompetencji, grupy wsparcia, poradnictwo, reedukację, zajęcia rehabilitacyjne i wiele innych.

W związku z powyższym zapraszamy:

  • rodziny zastępcze oraz prowadzących rodzinny dom dziecka,
  • osoby przebywające w pieczy zastępczej rodzinnej oraz instytucjonalnej,
  • osoby opuszczające w/w pieczę zastępczą,
  • kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

do siedziby PCPR w Miliczu, ul. Trzebnicka 4B tel. 71-38-41-384, w celu zasięgnięcia szerszych informacji oraz zgłaszania chęci udziału w działaniach projektowych.

Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" z całego serca dziękuje za wsparcie udziału Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych "Dom nad Baryczą" w Kampanii KILOMETRY DOBRA 2018.

Pełna treść podziękowania -